BAROŇ, L. Mobilní štípačka dřevěné kulatiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Předložená je práce je zpracována pečlivě a je logicky a přehledně členěna. Při své práci autor využíval jak běžných znalostí, získaných v průběhu svého studia, tak i řadu zdrojů z odborných publikací a internetu. Práce obsahuje konstrukční návrh a částečný pevnostní výpočet mobilní horizontální štípačky dřevěné kulatiny. V úvodní části je provedena přehledná kritická rešerše používaných koncepcí hydraulických štípaček. Na jejím základě s student Baroň rozhodl koncipovat své řešení jako horizontální štípač. Byl proveden variantní návrh několika řešení a autor se po příslušném a správném zhodnocení rozhodl pro jednu variantu, kterou dále podrobněji rozpracoval. Dále provádí návrh a kontrolu jednotlivých částí hydraulického obvodu. Poté je provedena zjednodušená pevnostní kontrola hlavních částí, včetně nosného rámu. Práce obsahuje i rozsáhlou výkresovou dokumentaci - celkovou sestavu a výkresy všech hlavních částí. Práce má značný rozsah a je v ní pouze několik drobných nedostatků - spíše formálního charakteru. Konkrétně se jedná o: : - drobné překlepy, - odkazy na literaturu jsou ve složených, místo hranatých závorkách - na výkrese sestavy je patrný nevhodný tvar madla, s ním bude manipulace se štípačkou velmi obtížná Předložená práce má (i přes některé chyby spíše formálního charakteru a pramenící z nižší praktické zkušenosti s obdobnými stroji) celkově velmi solidní úroveň a je plně v souladu se zadáním. Lukáš Baroň tak ve své bakalářské práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni studia. Otázka k obhajobě: Popište možnosti změny tvaru štípacího klínu u Vašeho návrhu konstrukce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Student ve své práci řeší návrh mobilní štípačky dřevěné kulatiny. Úvodní rešeršní koncepce štípaček polen je velmi důkladně pojednána i z hlediska uvedených intervalů cen pro dané štípačky. Autor v rešeršní části práce však málo cituje zdroje informací u jednotlivých parametrů na trhu prodávaných štípaček. Zvolená koncepce horizontální štípačky je pro zadané parametry vhodná. Bohužel student přehlednost práce překombinoval kapitolou 3, kapitolou 4 a kapitolou 5. Zde může čtenář této práce ztratit přehled. Např. u kapitoly 4 (str. 22)by pomohlo vyobrazení schémat variant. Naštěstí v kapitole 6 už autor definuje konstrukční řešení a pokračuje ve funkčních výpočtech. Funkční výpočet a volba hydraulických komponentů je ukázkou studentovy dovednosti při analytickém řešení parametrů a návrhu strojního zařízení v dané oblasti, ale v průběhu výpočtu se student dopouští několika nepřesností. Výhrady mám k několika početním úkonům: = Str. 25 – dosazení n (max.) do vzorce (1.1). Předpokládám, že s elektromotorem nebude použit frekvenční měnič, tedy otáčky budou shodné s otáčkami elektromotoru. = Str. 31 – předpoklad vzpěrné stability by měl být kontrolován u silových částí zařízení a ne u nohou stolu. = Str. 31, 35, - hodnoty mezí kluzu u těchto materiálů jsou zcela špatně definovány = Str. 40 – špatně dosazena hodnota Fn do neoznačeného vzorce na konci strany = Str. 39 a 41 – na smyk jsou kontrolovány jen lícované šrouby!!! = Str. 33, 34, 35, 36, 38, 39 a 40 – bezpečnost se neuvádí k dovoleným hodnotám. Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání splněna. Postup práce je v celku přehledný. Rozsah řešení práce je v mezích velikosti bakalářské práce. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je dobrá. Uspořádání osnovy práce je až na kapitolu 3, 4 a 5 vhodně voleno. Grafická úprava textové části práce je dobrá. Zpráva obsahuje přiměřené množství schémat a obrázků, ale jejich kvalita je někdy špatná (obr. 6.14, 6.15). Stylistická úprava a pravopis je až na pár překlepů (str. 22, 24) v pořádku. Citace zdrojů informací jsou uvedeny a počet uváděné literatury je přiměřený rozsahu. K výkresové dokumentaci nemám výhrady. Autor má zvláštní zálibu v kótování od základny, což může způsobit problém s orientací ve výkresech a v následné kontrole. Práce je i přesto kvalitní, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 71043