KOBER, O. Parní turbína pro paroplynový blok [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Kracík, Petr

Předložená diplomová práce se zabývá návrhem kondenzační parní turbíny pro paroplynový blok ve variantním řešení, kde je v první variantě uvažováno s třemi neregulovanými odběry pro napájecí nádrž a dva regeneračními výměníky a ve druhé variantě není uvažován žádný odběr. U obou variant je odvod zbytkového tepla realizován ve vzduchem chlazeném kondenzátoru. Student postupoval při návrhu dílčích částí parní turbíny podle doporučených metodik a provedl optimalizaci, a to včetně jednotlivých stupňů v přetlakové části lopatkování sousledně s bilancí navrženého tepelného schématu. Součástí je i návrh ložisek s vyrovnávacím pístem a ucpávkový systém. Výsledný návrh reflektuje mimo jiné doporučené bezrozměrné podobnostní součinitele v optimálních mezích s ohledem na dovolené pevnostní namáhání jednotlivých stupňů. Pro obě optimalizované varianty parní turbíny je vykreslena jejich provozní charakteristika v závislosti na hmotnostním průtoku páry do turbíny a svorkovém výkonu. Provozní charakteristika vychází z matematickofyzikálního modelu, který si student v rámci DP vytvořil pro návrh PT. V závěru práce je popsán koncepční řez navržené odběrové parní turbíny, který je přílohou DP, a jsou porovnány rotory obou navržených turbín. Koncepční řez nese známky nezkušenosti, ale plní cíle zadání. Při zpracování práce student projevil zájem o danou problematiku, prokázal schopnost samostatného řešení zadaného úkolu a dokázal dobře zhodnotit získané výsledky. Práce splnila zadání v celém rozsahu, doporučuji ji k obhajobě a hodnotím známkou výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Fiedler, Jan

DP se zabývá návrhem 2 variant kondenzační parní turbíny pro paroplynový blok se zadanými parametry z kotle. První varianta počítala s odběrem páry z turbíny pro nízkotlakou regeneraci, druhá varianta uvažovala, že je regenerace řešena klasicky kotlem na odpadní teplo. DP obsahuje 119 stran texu a přílohu-výkres. DP byla rozdělena do 8. částí. V Kap.1 byl proveden návrh tepelného schématu pro zadané varianty. Výpočet bilancí vzduchového kondenzátoru vychází z nereálných předpokladů oteplení vzduchu. Od Kap.2 do Kap.4 je velmi pečlivě proveden předběžný i detailní termodynamický výpočet průtočné části turbíny pro obě varianty. Postup řešení shledávám správný. Další kapitoly se zabývají návrhem ucpávek, ložisek a charakteristikou turbíny. Obě varianty turbíny jsou detailně mezi sebou porovnány podle různých kritérií. Vše bylo shrnuto do závěru. Příloha práce obsahuje zdařilý zjednodušený výkres podélného řezu turbínou s regenerací. DP hodnotím jako výbornou, shledávám minimum chyb a překlepů a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 139360