ČERNÝ, M. Obráběcí procesy v nábytkářském průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Chladil, Josef

Diplomová práce je zpracována v souladu se zadáním. V práci jsou podrobně popsány materiály i procesy používané při výrobě v nábytkářském průmyslu. Formální náležitosti i logické uspořádání práce odpovídá postupu řešení. Významnou část práce tvoří experimentální popis činností při tvorbě prvků nábytkového dílce. Obráběcí procesy jsou rozděleny na ruční a strojní obrábění. Přínos práce tvoří měření opotřebení nástroje s vyhodnocením pomocí závislosti podle Taylora . Cíle práce byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kalivoda, Milan

Zpracované téma magisterské práce obsahuje kapitoly víceméně s popisným charakterem, poměrně detailně zaplněné, včetně běžně známých údajů až po specifické vlastnosti. Vedle hlavního materiálu dřeva jsou zmíněné i kovy, sklo a plasty. Po materiálech jsou standardním způsobem představeny nástroje, stroje a montáž. Všeobecně chybí zmínka o pomůckách, případně o bezpečnosti práce. Rovněž na každou výrobu se vztahují ekologické zákony, vedle vlastního výrobku vzniká odpad a co s ním. Typografický formát je v určitých pasážích nevhodně volený. V příloze není zcela využit prostor. Zde mělo být zastoupeno v širší míře i nářadí, stroje, obráběcí procesy a montáž jako doplněk dílčích kapitol. Rovněž výběry z norem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 136919