TILŠAROVÁ, K. Příprava nanočástic a nanovláken a jejich využití v přípravcích proti akné [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Skoumalová, Petra

Kamila Tilšarová se ve své diplomové práci zabývala přípravou nanočástic a nanovláken s obsahem aktivních látek z vybraných bylin. Cílem práce byla charakterizace těchto materiálů, testování jejich antimikrobiálního účinku, ověření jejich bezpečnosti při kontaktu s humánními buňkami a rovněž aplikace v přípravcích proti akné. Všechny stanovené cíle studentka splnila. K práci pak přistupovala velmi aktivně, pracovala samostatně a se zájmem o danou problematiku. Při řešení experimentální části práce projevila studentka také značné laboratorní dovednosti, když zvládla řadu využitých metod od spektrofotometrických technik až po přípravu a charakterizaci nanomateriálů a kultivační techniky včetně práce s humánními epidermálními buňkami. Postup práce i výsledky průběžně konzultovala. Při zpracovávání své práce prokázala také schopnost práce s odborným textem, dokázala rovněž dobře komentovat získaná experimentální data a přehledně formulovat dílčí i celkové závěry práce. Výstupy práce mají možný aplikační potenciál a budou publikovány na mezinárodní konferenci. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím celkovou známkou "výborně" (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Veselá, Mária

Diplomová práce Bc. Kamily Tilšarové se zabývá přípravou nanočástic a nanovláken a jejich využití v přípravcích proti akné. Diplomantka se zaměřila na přípravu přírodních rostlinných produktů s antimikrobiálními účinky s aplikací do kosmetických výrobků. Nastudovanou problematiku sepsala v teoretické části. Diplomová práce je napsaná velmi dobře, vytýčené cíle diplomantka splnila. V experimentální části jsou popsány vzorky na experiment, příprava a charakterizace extraktů z přírodních látek, liposomů, nanovláken. Dále jsou zde popsány metody pro stanovení základních charakteristik a postupy pro testování antimikrobiální aktivity, stanovení antioxidační aktivity, testy cytotoxicity. V kapitole Výsledky a diskuse jsou zpracovány a vyhodnoceny naměřené hodnoty do tabulek a grafů. V textu (v slovním hodnocení experimentu) se vyskytují často zavádějící odkazy na neexistující kapitoly. (např. kap. 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.8.3). Z diplomové práce je zřejmé, že diplomantka se velmi dobře orientuje v dané problematice, zvládla práci s cizojazyčnou odbornou literaturou doplněnou českými zdroji, zpracování naměřených výsledků a jejich vyhodnocení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 107020