BUCHANEC, A. Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Pernica, Martin

Ve SWOT analýze Vaší bakalářské práce na str. 61 uvádíte, že firma disponuje "Nevyužitým kapitálem". Vysvětlete.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Sumka, Tomáš

Študent splnil stanovené ciele práce. V prvej časti práce uviedol autor teoretické poznatky, ktoré boli podložené odbornou literatúrou a následne využité pri analýze firmy. V analytickej časti práce sú použité štandardné metódy a výsledky verne zobrazujú situáciu vo firme. Kladne hodnotím aj hĺbku spracovaných návrhov a ich využiteľnosť v praxi vzhľadom na finančnú situáciu a smerovanie spoločnosti. Bakalársku prácu doporučujem k obhajobe a hodnotím ju výslednou známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Splnění stanovených cílů B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 110478