PEKÁR, R. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Ruller, Ivan

Student řeší celkové situování obejktu vhodným odstupem od V9deňské ulice i snahou změkčit hmotovou skladbu v pohledech od ul. Poříčí. Provozní řešení objektu je logické a přehledné. Kladem řešení je možnost spojení obytné části s menzou pro ubytované suchou nohou. Obsluha, zásobování, odvoz odpadu i vjezdu do parkovacích podalží je veden z ulice Vídeňské. Zde by bylo vhodné pamatovat i na parkování pro hotel Austerlitz, při objektu mezi studentským domem a zsátavbou ulice Kamenné. Řešení počítá s pobytovou terasou orientovanu do klidového prostoru vnitrobloku směrem západním- Konstrukční řešení odpovídá charakteru objektu a je reálné. bylo by vhodné snížit konstrukční výšky obytných podlaží na 300 - 285 cm, což by přispělo ke snížení celkové výšky objektu. Architektonické řešení odpovídá charakteru budovy. Členění fasády obytné části je zajíamvé, bylo by však vhodné vlit citlivější barevnou kompozici, aby v daném prostředí nevyznívala tato budova zbytně agresivně. Otázky a náměty k obhajobě: - požární ochrana objektu - stravovací zařízení

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování Student se věnoval zpracování úkolů svědomitě a soustavně se snahou vypořádat se s celou problematikou na odborné a architektonické úrovni.
Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Müller, Zdeněk

Celkově je možno konstatovat, že zpracovatel splnil dobře požadavky na řešení daného úkolu a prokázal dobrou znalost základního řemesla.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Lokalita pro výstavbu Studentského centra se nachází v historicky významné poloze prvního osídlení města. Autor rozumně posunul stavební čáru do vzdálenější polohy od komunikace a pootevřel tak tak pohled od protějšího nábřeží řeky k historickému areálu kostela s klášterem. Rozdělení objektú podle funkce na společenské prostory, stravování a obytný blok dává celému arálu čitelnost a možnost orientace.
Architektonické řešení B Funkční dělění stavby je jistým způsobem i jejím architektonickým výrazem. Klidný, až strohý řád obytné části a měkkce zaoblený tvar společenského bloku prosklenou fasádou sjednoceného se stravovacími prostory presentují architektonický výraz celého areálu.
Provozní řešení B Ačkoliv se jednotlivé provozy ve stavbě prolínají, nezdá se, že by docházelo ke komunikačním konfliktům. Vše je poměrně čistě a přehledně koncipováno, jisté problémy mohou nastat při vyjíždění z podzemních garáží na v dopravní špičce silně frekventovanou ulici Vídeňskou. Je otázka, zda by nebylo vhodnější směrovat vjezd z Táborského nábřeží.
Technicko konstrukční řešení A Železobetonový skelet se skrytými průvlaky je pro danou stavbu vhodně zvoleným konstrukčním systémem. Také navrhované opláštění umožní snadné řešení a dobrou provozní ekonomiku stavby.
Formální úroveň A Celý koncept je po formální stránce zpracován klidně a logicky, nemá významných slabin. Z celkového pohledu je ale třeba litovat, že nebylo využito kontaktu s řekou. Je to ale pochopitelné vzhledem k tomu, že se město v minulosti nerozvážně zbavilo půvabů nábřeží obou řek jejich regulací.
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 39705