MIKULČÍK, O. Obchodní strategie na mezinárodním trhu software [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Luňáček, Jiří

Předložená práce obsahuje několik zásadních pochybení. Základním problémem je ale to, že autor řešení práce nijak aktivně nekonzultoval. Poslední konzultace k řešení práce proběhla v zimním semestru, zde šlo o teoretický rozbor problematiky. Výhrady k předložená práci jsou následující: 1. Úvod práce je velice stručný, nepopisuje vhodně důvody a řešení a aktuálnost tématu. 2. Cíl práce je formulován nejasně, chybí definice použitých metod řešení. Opírat analytickou část diplomové práce o SLETE je nedostatečné, zde musí být nedílnou součástí vlastní výzkumná část. 3.Zadání diplomové práce, respektive její cíl zdůrazňuje nutnost popisu možných způsobů cenové diskriminace. Teoretický rozbor tuto problematiku zcela vynechává. 4. Kapitola 2.1.2 formuluje výzkumnou hypotézu. jde ale o hypotézu vedení společnosti, ne autora diplomové práce. Jeto ale právě autor, kdo měl tuto hypotézu formulovat. Když se nebude hodnotit, kdo formuloval hypotézu, tak její statistické vyhodnocení práce prakticky neobsahuje. 5. Graf 1. porovnání zemí dle GDP neobsahuje zásadní fakt, že jde o země z rozdílnou populační základnou. Zde se měl použít ukazatel per capita. 6. U SWOT matic na stranách 50, 51 a 52 chybí označení jednotlivých S, W. O. a T. Jde pak tedy obtížně hodnotit, jakou S např. navržená strategie využívá. 7. Ekonomické vyhodnocení je velice nepřehledné. Jednotlivé kroky neodkazují na dřívější části textu, kde byly zřejmě vysvětleny. Tabulky 22. 23. a 24. obsahují mnoho položek, které ale nejsou v textu vysvětleny. Podobně jako u předchozí poznámky, zřejmě se jejich přesné vysvětlení dá najít v předchozím textu, Jaký je ale rozdíl mezi plánem 1 a 2 z takto koncipované tabulky jasné není. 8. Závěr práce podobně jako úvod je velice stručný, neobsahuje podrobnější zhodnocení. Přes uvedené výhrady zřejmě práce může mít pro konkrétní firmu. Celkový koncept práce je ale buď příliš stručný a nepodrobný (úvod, cíle práce, závěr), nebo naopak podrobný tak, že prakticky nepochopitelný (ekonomické vyhodnocení) Jako vedoucí práce z důvodů objektivity otázku k obhajobě nepokládám.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Praktická využitelnost výsledků E
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací E
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Fuchs, Jiří

Cílem práce bylo navrhnout obchodní strategii společnosti při vstupu na zahraniční trhy, která zohledňuje především cenovou diferenciaci se zřetelem na specifika zvolených trhů, a to i z hlediska diferenciace pro B2B a B2C klientelu. Dílčím cílem práce bylo stanovit ekonomickou efektivitu navržené strategie. Zadání bylo splněno s výsledkem, že cenová diferenciace nemá na ekonomickou efektivitu strategie větší dopad. Autor zvolil přiměřené metody, v určitých částech práce mohl problematiku detailněji rozpracovat. Například by bylo žádoucí zaměřit se na další metriky spojené s CLTV (Customer LifeTime Value) jako jsou MMR, ARR, které by mohly být pro volbu cenové strategie přínosné. Většina literatury se specializuje na výrobní podniky a k obchodování s nehmotnými statky v těchto publikacích lze obvykle nalézt jen menší kapitolu. Autor proto využíval nejenom literárních rešerší, ale efektivně pracoval s veškerými znalostmi, které nabyl při praktickém výzkumu a komunikaci s organizacemi na podporu zahraničního exportu. Výsledky práce je možné využít při cenotvorbě analyzovaného software. Užitečná je především analýza konkurence a přístupů, které jsou voleny při stanovování cen obdobného software. Oponent by ocenil detailnější analýzu nákladů, ze kterých posouzení efektivity vychází. Mezi jednotlivými posuzovanými variantami strategií nebyly z pohledu ekonomické efektivity identifikovány podstatné rozdíly. Struktura práce, použitá terminologie a práci s informačními zdroji se jeví jako vhodná. Žádoucí by bylo provést finální jazykovou korekturu. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 139975