TOMAN, M. Výpočet optimálního magnetického toku asynchronního motoru pro minimalizaci ztrát se zohledněním teplotních vlivů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Vorel, Pavel

Ing. Marek Toman zpracovával ve své dizertační práci dosti náročné téma z hlediska analytických teoretických výpočtů a modelování. Rovněž praktická část, která porovnávala výsledky teoretických výpočtů a provázaných elektro-tepelných simulací s výsledky experimentů, byla velmi rozsáhlá a vyžadovala celou řadu měření i realizačních prací. Doktorand na počátku vyšel z postupů a myšlenek, které byly výsledkem mé dřívější práce, velmi však také pracoval se světovou vědeckou literaturou. Práce obsahuje spoustu autorových nových poznatků a zjištění. Zajímavý a přínosný je elektrický model stroje s co nejpřesnějším zohledněním jednotlivých ztrát, provázaný s modelem tepelným. Tím je do modelování zahrnut i vliv teplot na odpory rotoru a statoru, na jejichž hodnoty jsou výsledky výpočtů optimálního toku dosti citlivé. Doktorand zpracovával náročné tréma velice samostatně, po stránce teoretické i praktické. Práce se mi velmi líbí, považuji ji za kvalitní a rozhodně ji doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Peroutka,, Zdeněk

viz pdf

Navrhovaná známka

Rafajdus,, Pavol

viz pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 143130