SVOBODA, P. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. .

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Student Petr Svoboda přinesl zadání své závěrečné práce ze své rodné Ostravy. Vždy u studentů oceňuji, že s vracejí do míst, která důvěrně znají celý život a mají k nim niterný vztah. Znalost místa, kontextů, místních specifik… zkrátka genia loci je mnohdy výhodou pro snadnější řešení úkolu, před kterým architekt stojí. Práce trochu trpí tím, že se zpočátku hodně věnovala analitické části, hledání místa pro umístění stavby tohoto významu, jejími vazbami na vysoké školy a pohyb studentů ve městě, atd. Toto utvrzování se ve správnosti výběru lokality tak sebralo mnoho času, který byl potřeba věnovat samotnému návrhu řešeného objektu knihovny. Oceňuji ale, že nakonec po přemýšlení nad různými variantami, které silně trpěly nadvládou a svázaností zvoleného modulového systému byla navržena svébytná budova s jasným architektonickým výrazem a jistou velkorysostí nabízených vnitřních prostor. Je zjevné, že student Petr Svoboda má potenciál navrhovat “dobré” domy a i přes vyjmenované výtky hodnotím předloženou práci stejně jako společnou spolupráci na ostatních projektech v rámci magisterského studijního programu jako dobrou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování C 70
Navrhovaná známka
C
Body
70

Posudek oponenta

Mašek, Radomír

Tato práce dokládá schopnost uplatnit se v profesi, ovšem vykazuje spíše malou hloubku průniku do detailu řešení i jeho zpracování. Koncepčně je myšlenka řešení zajímavá. Není však dotažená. Vytýkané nedostatky nejsou kritické. Dle mého chce tohle řešení jen trochu věnovaného času a práce navíc.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Z urb. analýzy nevyplývá jednoznačně důvod a jedinečnost výběru lokality. Z vlastní zkušenosti vím, že takových lokalit je v Ostravě víc, ale mohu také potvrdit, že lokalita je pro tento stavební záměr vhodná i výhodná. Stavební pozemek je poměrně velký. Co vedlo autora osadit objekt do téhle pozice i vzhledem na obslužnost a dostavbu území? Nakonec si neodpustím poznámku o tom, že změna trasy od ul. Janáčkova k navrhovanému rondelu není vůbec odůvodněná.
Architektonické řešení B Měřítko stavby je dobré. Forma objektu, jako blok Země tvaru vytažený jámou na povrch, je vcelku zajímavá. Osobně bych čekal také i formální odkaz na těžní věž, která byl u důlní jámy vždy přítomna. A nenápadně připomínám, že výtahy byli v objektu použity. Zelená střecha se snahou o její využití vlastně neztratila funkci městského parteru, což přičtěme ke kladům řešení.
Provozní řešení C Suterény- 80 parkovacích míst jen pro knihovnu. Není to moc? Kolárna - zdá se mi špatně situována. Jsou zde nutné všechny schodiště? (severní -Myslím, že vést jej až do suterénu, je neúčelné) Přízemí - V knihovně bych čekal spíše prodejnu knih než malou galerii. Ale to je jen formální věc. Patra – Struktura chráněné zóny knihovny svědčí o tom, že v projektu asi nebyl interiér a provoz knihovny řešen do detailu. Jak bude řešena akustika v tiché zóně studoven? Je někde oddělení badatelny s chráněnou, pouze prezenční zápujčkou cennějších svazků? Poslední podlaží – Provozně mi není jasné pro koho je patro určeno, jaké hry se zde budou hrát? Budou zde hry k půjčení? Bude myšleno i na „zpříjemnění pobytu“?
Technicko konstrukční řešení E V předložené dokumentaci je jen málo zmínek o použité konstrukci a nebo použitých materiálech. V podstatě je zde zmíněna, nebo lze tušit, jen hrubá kostra řešení. Z hlediska obsahu musím tuto část diplomového projektu hodnotit jako slabou.
Formální úroveň D Grafické zpracování je „velice úsporné“ a na základní úrovni. Postrádám aspoň základní rozměrové parametry stavby. Tato práce na mně působí, jako běžná studie, na kterou nebylo moc času. Je to škoda, protože téma i jeho řešení vypadá v tom základním schématu zajímavě.
Navrhovaná známka
D
Body
69

Otázky

eVSKP id 83100