LUČANOVÁ, R. Self Home [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Mléčka, Jan

Rebeka Lučanová ve své diplomové práci reflektuje aktuální životní situaci, která se v různé míře dotýká všech mladých párů, zakládajících rodinu. Prostá otázka jak a kde budeme bydlet se stává s příchodem prvního dítěte existenciální nutností, kdy případná provizoria, spojená s bydlením, jsou nahrazována potřebou trvalejšího řešení. Rebeka se rozhodla pro svou rodinu navrhnout dům. Na poměrně komplikované hloubkové parcele navrhla dvojici hmot, mezi které rozprostřela scénář budoucího rodinného i pracovního života. V podrobné analytické části se mj. detailně seznamovala s představami o bydlení svých přátel či rodičů. Získaná data, spolu se svou aktuálně prožívanou jedinečnou zkušeností, přetavila do svébytného architektonického návrhu, který přesvědčivým způsobem ilustruje vnímání prostorových standardů individuálního bydlení nastupující architektonické generace v cenné kontinuitě předchozích generací. Předloženou práci s potěšením doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A 90.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Pospíšilová, Barbora

Autorka diplomové práce pojala téma rodinného bydlení s nadhledem, v před-diplomové práci sbírala zkušenosti lidí, kteří již pro své rodiny bydlení zařizovali a z jejich zkušeností dále v návrhu čerpala. Autorka má velmi přesvědčivý vizuální projev a také architektonický návrh je suverénní. Dále se orientuje a je schopna prakticky použít územně plánovací dokumentaci, komunikovat se stavebním úřadem atp. při návrhu stavby. Jednoznačně doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B Autorka práce se ve svých analýzách opírá o stavební zákon a jím dané limity pro území, jednoznačně také čte územně plánovací dokumentaci a je schopna z ní vyvodit podmínky pro výstavbu na daném pozemku. Urbanistické řešení reaguje na okolní zástavbu, která je nekompaktní. Také využívá možností územních regulací a posouvá objekty dále od hranice pozemku (pomyslné uliční čáry). Zdařile tak pracuje s limitujícími regulativy, se kterými se bude ve své následné praxi potýkat dnes a denně. Autorka práce se ve svých analýzách opírá o stavební zákon a jím dané limity pro území, jednoznačně také čte územně plánovací dokumentaci a je schopna z ní vyvodit podmínky pro výstavbu na daném pozemku. Urbanistické řešení reaguje na okolní zástavbu, která je nekompaktní. Také využívá možností územních regulací a posouvá objekty dále od hranice pozemku (pomyslné uliční čáry). Zdařile tak pracuje s limitujícími regulativy, se kterými se bude ve své následné praxi potýkat dnes a denně.
Architektonické řešení A Velmi čisté a svižné řešení individuálního bydlení. Volně stojící objekt rodinného domu i objekt ateliéru jsou pojaty velmi jednoduše, účelně, esteticky na vysoké úrovni a zároveň si skvěle pohrávají s výškovými úrovněmi. Stavby spolu dobře komunikují a zároveň si dávají prostor. Návrh také vědomě reaguje na současnou zástavbu a šikovně využívá okolní prostor pro výhledy nebo naopak pro soukromí.
Provozní řešení B Výsledkem jsou dva objekty různých funkcí, které vychází z požadavků budoucích uživatelů. Každý celek (objekt) funguje dobře samostatně i dohromady. Oddělením těchto dvou funkčních celků autorka získává klid a soukromí jak pro práci tak pro rodinu. Individuální otázkou je pak napojení na dopravní infrastrukturu. Zda-li je pro rodinné bydlení vhodná navržená vzdálenost od obslužné komunikace si úplně jistá nejsem, to ukáže až vlastní dlouhodobé užívání stavby.
Technicko konstrukční řešení B V návrhu jsou použity prefabrikované prvky montované dřevěné konstrukce. Vzhledem k povaze stavby a požadavkům na rychlost výstavby se jeví jako dobře zvolené řešení. Technicky i konstrukčně jsou stavby v pořádku.
Formální úroveň C V projektu jsem nedohledala pohledy a konstrukční detail. Ale vzhledem k měřítku a propracovanosti základní výkresové dokumentace (půdorysy, řezy) je úroveň více než dostatečná. Grafické zpracování je na velmi pěkné úrovni.
Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 141075