PAŠTĚKA, M. Mikrofluidní snímač vodivosti pro měření salanity [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Hubálek, Jaromír

Student Marek Paštěka vypracoval bakalářskou práci v rozsahu 56 stran bez příloh, což považuji za vyhovující. Práci se snažil vypracovat dle zadání nicméně ke spolupráci s ním a jeho výsledkům mám řadu výhrad. Během roku pracoval podle toho, kdy měl čas, do práce jsem ho musel nutit. Na vytvoření šablon pro mikrofluidní kolektor a následnou jeho výrobu z PDMS věnoval docela dost času, protože šlo o časově náročnou práci, která se ne vždy povedla. Škoda jen, že tolik času nevěnoval i dalším úkolům v zadání. Již při zpracování semestrálního projektu ukázal, že většinu práce dělá na poslední chvíli, proto mu bylo vysvětleno, že u bakalářské práce to takto nepůjde. Bohužel i ve vypracování bakalářské práce se tomu nevyhnul. Z uvedeného důvodu je kvalita zpracování práce nízká, ne všechny mé požadavky na úpravy stihl udělat. Část věnující se simulacím obvodu a jeho porovnání s výsledky z obvodu realizovaném na DPS, který mu byl dán k dispozici je z celé práce nejhorší. Zde jsem chtěl, aby student provedl srovnání např. převodních charakteristik, a navrhnul úpravy obvodu vzhledem ke zjištěným nedostatkům. Tomuto se v podstatě vyhnul, srovnání, které provedl, je nepoužitelné. Práci s literaturou a to i zahraniční zvládl na dobré úrovni, vedle doporučené literatury si našel další potřebnou sám. Formální úpravě technického dokumentu moc času nevěnoval, proto v ní lze najít spoustu nedostatků. Závěrem lze konstatovat, že student je do určité míry pracovitý, ale to zřejmě záleží na řadě okolností, které jsem úplně neznal. Zadání z formálního pohledu splnil, ale některé výsledky jsou nepoužitelné v prezentované formě. Obecně lze konstatovat, že student má spoustu rezerv ve schopnostech formálně zpracovat a odprezentovat smysluplné výsledky technického charakteru. Z uvedených důvodů hodnotím práci 65b., tj. stupněm D.

Navrhovaná známka
D
Body
65

Posudek oponenta

Fohlerová, Zdenka

Student Marek Paštěka se ve své bakalářské práci zabýval měřením salinity modelových vzorků potu pomocí elektrod na desce plošných spojů v přítomnosti a bez přítomnosti flexibilní membrány s mikrofluidními kanálky. Student se zabýval charakterizací navrhnutého systému a experimentální data byla doplněna o simulační data. Práce svým rozsahem a strukturou splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, nicméně ač se zdá být práce zajímavá, trpí na mnoho gramatických, stylistických a formálních chyb (např. font písma, velká vs. malá písmena, chyba již v názvu práce – salanita vs. salinita, chybí Obr. 2.2. atd.). V teoretické části, která je jen teoretickým úvodem, postrádám rešerši na současné trendy a problematiku měření salinity potu, kterou sám autor zmiňuje ve svém závěru. Experimentální práce by mohla být lépe strukturovaná, jasněji sepsána, interpretována a také lépe diskutována, i s literaturou. Prezentace grafů, obrázků je na průměrné úrovni. Celkově práci chybí plynulost při čtení textu. K práci mám další připomínky a otázky: 1. Chybí reference [30]. 2. Chybí odkazy prezentovaných obrázků v textu. 3. Obr. 2.3. (str. 15) není závislost konduktivity na teplotě. Také není správná uváděná reference. Celkově nesedí očíslování obrázků v Seznamu obrázků a v textu. 4. Str. 21: Nekomentujte nebarevný obrázek popiskem s uvedenými barvami. 5. Str. 33: V tabulce u Na (50%) nemáte podle mě uvedenou 50% hodnotu ze sta, ale pouze 10% hodnotu. 6. Str. 39: Tabulky uvádí hodnoty, pro jaké vzorky?

Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 142788