ŠABATA, M. Studie mobilního jeřábu pro manipulaci s plachetnicemi - traverza [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Přemysl

Bakalářská práce se zabývá návrhovou studií jeřábové traverzy určené jako nedílná součást jeřábu pro manipulaci s plachetnicemi. Práce je zpracována přehledně a je logicky členěna. Během zpracování student pracoval zcela samostatně, což se ukázalo být, zvláště v závěrečné fázi, práci ke škodě(student se dopustil jistého zásadního pochybení v základní úvaze). Celkové zpracování práce je na poměrně slušné úrovní a vystihuje podstatu zadání. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Student ve své práci řeší problematiku konstrukce traverzy pro speciální mobilní jeřáb určený k manipulaci s plachetnicemi. Prvním dílčím cílem bylo vytvořit konstrukční návrh traverzy. Autor uvádí konstrukční možnosti tvarů traverzy a další technické parametry v kapitole 3 a 4. Volba tvaru traverzy je vhodná pro způsob manipulace i jednoduchost konstrukce. Druhým dílčím cílem zadání je zpracování funkčních a pevnostních výpočtů. Tato část práce (kap. 6) vychází z volby tvaru a rozměrů návrhu traverzy. Hodnotově jsou zjištěné veličiny pořádku. Vytknout lze autorovi absenci schématu kontroly oka na čep kladkostroje a parametry zatěžované plochy So1. Dále v kapitole 7. provádí student výpočet zařízení dle normy pro jeřáby ČSN 27 0103. Výpočet na základní i mimořádné stavy ve výpočtech hodnotově odpovídá. Studentu však doporučuji raději prostudovat normu ČSN EN 13155 +A2 - Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen, která se věnuje bližší problematice zkoumané traverzy. V kapitole 8. student volí vázací prostředky, přesněji spojovací třmen a textilní popruh. Po zjištění rozměrů spojovacího třmenu HC2 velikosti 1 (dle tabulky 7.1) d2=51mm a porovnáním s výkresem „Oko“ č.v. BP-TR-05 s připojovacím rozměrem D=45mm jsem dospěl k závěru, že třmen nebude možno na traverzu připevnit. Chyba je však výrobně opravitelná. Další chyby jsou zcela formální a nemají výrazný vliv na hodnocení práce. Jsou to absence kapitoly 3.1 v obsahu, členění podkapitoly 8.2, kapitola s číslem 9 je zde uvedena dvakráte, číslování obrázku 4.1 je celkem u čtyř obrázků. Výkresová dokumentace je sice úplná, ale jen částečně zdařilá, jako např. zmíněný výkres Oka kopíruje chybu z přehlédnutelného sloupečku tabulky. Doporučuji tuto studentskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti E
Grafická, stylistická úprava a pravopis F
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 33935