DOLEŽAL, M. Výpočet nastavení distanční ochrany pro vedení vvn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Toman, Petr

Bakalářská práce se zabývá problematikou poruchových stavů obecně, způsobem výpočtu proudových poměrů při zkratech v elektrických sítích a v praktické části návrhem nastavení ochran pro zadanou část sítě 110kV. Student pracoval samostatně, na konzultace chodil připraven. Po formální stránce je práce zpracována pečlivě, s minimem překlepů a gramatických chyb. Student využil doporučenou literaturu a v práci jsou velmi dobře rozlišitelné převzaté a vlastní části. Jelikož je návrh nastavení ochran je proveden pouze s uvažováním radiálního zapojení sítě, což představuje nejjednodušší stav a nejsou zde zohledněny další provozní stavy (okružní zapojení), bylo by nutné pro kontrolu nastavení ochran v reálné síti ještě dopočítat paralelní provoz a variantně napájení z rozvodny Žďár nad Sázavou. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. Připomínky: -v seznamu symbolů a zkratek chybí u symbolů jednotky, -str. 17, 8.řádek - tvrzení, že kompenzace poruchového proudu způsobuje potíže při hledání místa zemního spojení je poněkud zavádějící, -str. 29, vztah 5.21 – Ik’’ není fázor, -kap. 7.6 - první věta nedává smysl, -str. 50, 3.řádek – úvaha “Ideální by bylo, kdyby chránila menší část tohoto vedení…” je chybná. Dotazy k obhajobě: 1.Na straně 50 je proveden výpočet nastavení 2.zóny s použitím koeficientu k=1,1. Z čeho vychází velikost tohoto koeficientu? 2.Jakým způsobem byl proveden návrh nastavení 2. a 3. zóny distanční ochrany V5537 v rozvodně Dolní Rožínka?

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Vaculík, Petr

V bakalářské práci „Výpočet nastavení distančních ochran pro vedení VVN“ je řešen výpočet zkratových poměrů a selektivní nastavení distančních ochran v distribuční soustavě napájecí oblasti rozvodny 400/110kV Čebín, na vedeních 110kV mezi rozvodnami Čebín a Bystřice nad Pernštejnem. V úvodní části je proveden podrobný teoretický rozbor typů a průběhů poruch v síti a popsáno matematické řešení výpočtů souměrných a nesouměrných zkratů za pomocí složkové metody. V další části je popsán princip funkcí distanční ochrany, impedanční charakteristiky, měřící a kompenzační členy, provádějící vyhodnocení impedance sítě a určující správné působení ochrany. Pro kontrolu poměrů při poruchách byl proveden praktický výpočet zkratových proudů pro třífázové a jednofázové zkraty ve vybraných místech sítě 110kV. V hlavní části této práce je detailně popsán způsob nastavení parametrů pro vybranou digitální distanční ochranu v jednotlivých impedančních zónách. Pro ostatní distanční ochrany v oblasti jsou uvedeny vypočtené vypínací charakteristiky pro jednotlivé distanční ochrany v řešené části sítě 110kV, zohledňující selektivitu nastavení z hlediska impedancí a časů působení. Detailní rozpis nastavení je uveden v příloze B. V bakalářské práci je velmi kvalitně zpracován a popsán postup parametrizace vybrané distanční ochrany. Rozsah provedených teoretických rozborů, kontrolních výpočtů a návrh nastavení distančních ochran odpovídá požadovanému rozsahu práce. Zadané téma je zpracováno zodpovědně. K dané práci nemám další připomínky. Výsledky této práce budou využity v praxi. Otázky k obhajobě: Jiné používané typy ochran v síti 110kV ?

Navrhovaná známka
A
Body
93

eVSKP id 51892