KOVAČECH, J. Finanční plán malého podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Karas, Michal

Student has prepared a complex financial plan for a selected intent of doing business, whereas all the basic assumptions are backed up by sufficient analysis of business environment and by analysis of factors driving the demand for the product. The aim of the thesis was completely fulfilled. Thesis defense questions: 1. What factors do you considers as most significant obstacle in achieving your business aim (i.e. reaching the profit in three years)? 2. How much would your estimate on break-even point change if the expected sales volume drop by 10 per cent?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Chlebovský, Vít

The goal of the theses was proposal of three year financial plan for new business project. I evaluate the goal fulfilled. There are well performed market analysis including very good analysis of competition that gives author excellent base for the plan proposals. Financial plan is well calculated and comes out of analytical results as well qualified estimation of the future business outcomes. The theses is on a very good professional and formal level. I recommend it for the defense.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 143143