PROFOUSOVÁ, S. Stanovení obsahu náhradních sladidel ve žvýkačkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Diviš, Pavel

Zadání práce bylo splněno. Studentka během řešení své bakalářské práce prokázala, že se umí pohybovat v analytické laboratoři a dokáže pracovat s instrumentální technikou. Studentka řešení práce věnovala maximální úsilí, získala cenné informace pro zavedení nové metody v laboratoři. Během zpracování výsledků práce studentka prokázala, že umí vytvořit odborný text a kriticky se zamyslet nad získanými výsledky. Práce studentky Sylvie Profousové splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Jako vedoucí hodnotím předloženou bakalářskou práci studentky celkově známkou A, tj. výborně a doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Nábělek, Jakub

Předložená bakalářská práce měla za cíl studium obsahu náhradních sladidel ve žvýkačkách. Práce splnila všechny kladené cíle. Práce je členěna do logicky na sebe navazujících celků. V teoretické části se tato práce věnuje představení problematiky náhradních sladidel. A to i se zaměřením na problematiku náhradních sladidel ve žvýkačkách z pohledu legislativy tak i metodiky jejich stanoveních. Práce tek velmi dobře pracuje s citovanou literaturou. Experimentální část je věnována popisu veškerých provedených experimentů jejíž výsledky jsou následně adekvátně zpracovány a stejně tak i diskutovány. S vyvozenými závěry této práce se dá souhlasit. Celkové provedení práce je výborné a splňuje veškeré požadavky kladené na bakalářskou práci. Proto doporučuji tuto práci k obhajobě s hodnocením A (výborně).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Úroveň jazykového zpracování A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 139247