ŠKUBNA, M. Konstrukční úprava zařízení pro testování ložisek pro vesmírné aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Košťál, David

Student se ve své práci zabýval modifikací testovacího zařízení pro životnostní testy ložisek použitých v satelitech. Nově navržené zařízení umožňuje testování životnosti a měření odporového momentu pro výrazně větší ložisko, na které zařízení původně nebylo stavěno. I díky tomu je rozsah úprav značný a v podstatě celá hlavní část v okolí ložiska je navržena v podobném duchu, nicméně znovu. Využitelnost původních dílů je minimální, nicméně to není kritika studenta. Oceňuji detailnost, s jakou se student práce zhostil. Celkově jsem přesvědčen, že by zařízení po výrobě bylo schopno splnit bez větších obtíží svůj účel. Kladně hodnotím i doplnění rotačního enkodéru pro měření polohy ložiska během experimentu, což se v minulosti ukázalo jako velký nedostatek zařízení. Výkresová dokumentace je taktéž na dobré úrovni a až na drobné formální nedostatky ji lze považovat za kvalitní. Negativně hodnotím některé konstrukční fáze – například MKP analýzy, kde sice student diskutuje pevnost dílů, nicméně na žádném výsledku není pevnost uvedena. I celková hmotnost sestavy rovnající se 100 kg není již příliš komfortní na manipulaci, která určitě nebude moct řešena ve dvou lidech, jak student zmiňuje v diskusi práce. Jako kritiku bych zmínil i samostatnost studenta, kdy bylo nutné spoustu detailů dopodrobna konzultovat. Celkově se nicméně jedná o kvalitní práci plnohodnotně využitelnou pro další výzkum v oblasti ložisek ve vesmírném prostředí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Okál, Michal

Předložená bakalářská práce se zabývá konstrukční úpravou zařízení navrženého pro testování ložisek pro vesmírné aplikace. Hlavním cílem práce bylo upravit současné zařízení tak, aby bylo možné otestovat ložisko s výrazně většími rozměry. Lze konstatovat, že tento cíl práce byl splněn. Student na začátku práce poskytl popis současného stavu zařízení a nastínil možné nové způsoby, jak snímat polohu rotujících komponent. Dále navrhl koncepty úpravy zařízení a jeden vybraný koncept rozpracoval do konstrukčního řešení. Toto řešení bylo zkontrolováno pomocí MKP metody kvůli torzní tuhosti a k navrženým komponentům byla vytvořena výkresová dokumentace. Za nedostatek práce považuji chybějící popis a analýzu testovacích podmínek, které mají klíčovou roli v samotném řešení. Další nedostatek shledávám ve slabé grafické a stylistické úpravě práce. Převážná část obrázků je na nízké úrovni, například Obrázek 4.5. Seznam použitých zdrojů je nedostatečný, který je tvořen pouze 4 zdroji. Na bakalářskou práci je počet neadekvátní. Úroveň textu je dostačující, místy je text krkolomný a řádkování v dokumentu není konstantní (viz str. 35). Konstrukční řešení je z velké části přebráno z původního řešení. Upevnění ložiska je doplněno o přidání snímače polohy. Na původní přírubu je připevněna nová příruba pro upevnění vakuové komory. Oceňuji nový způsob připevnění vakuové komory k přírubě pomocí svěrek, namísto šroubů. Vytvořené řešení ovšem postrádá srovnání s původním upevněním ložiska. Ložisko je předepnuto dvěma unašeči o určité váze, kterou je potřeba vzít v potaz při nastavení předepnutí. Řešení autora je výrazně větší díky rozměru ložiska, ale mechanismus předepnutí i s komponenty zůstal nezměněný. Po přečtení práce není jasné, jaké předepnutí ložisko vyžaduje a zda zvolené řešení bude dostačující. Analýza tuhosti jednotlivých komponent pomocí MKP působí přijatelně. Vytknout lze absenci sítě prvků u některých komponent. Výkresová dokumentace je na dobré úrovni. I přes výše uvedené nedostatky práce splnila zadání a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací F
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 129698