NOVOTNÝ, T. Asistenční systémy v řízení aut a letadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.

Posudky

Posudek vedoucího

Zikmund, Pavel

bakalářská práce studenta Timoteje Novotného má název "Asistenční systémy v řízení aut a letadel". Práce je psána ve slovenském jazyce. Cílem práce byly následující body: – Rešerše asistenčních systémů používaných v automobilismu a letectví – Srovnání výsledků mezi těmito oblastmi – Odhad trendu ve vývoji asistenčních prvků v letectví V úvodu práce jsou detailně popsány asistenční systémy v automobilech a letadlech kategorie General aviation. Tyto kapitoly jsou zpracovány velmi pečlivě a přináší široký přehled systémů užívaných jak v autech tak v letadlech. Následující 3 a 4 kapitola jsou věnovány srovnání systémů a odhadu vývoje asistenčních systémů v letecvtí. I tyto části jsou dobře zpracovány a přináší vlastní závěry studenta. Ten předpokládá, že vývoj asistenčních systémů v letecví se bude ubírat směrem monitorování stavu pilota, automatického přistání a celkovému autonomnímu řízení. Student Timotej Novotný na bakalářské práci pracoval samostatně a systematicky. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Horpatzká, Michaela

Bakalářská práce je zaměřena na asistenční systémy v řízení aut a letadel. Text je logicky členěn do čtyř hlavních kapitol. Jednotlivé asistenční systémy jsou popsány srozumitelně. Kromě popisu funkce je vždy zmíněn i stručný historický vývoj daného systému společně s jeho klady a zápory. V kapitolách 3 a 4 student vyvozuje logické závěry a odhad trendů vývoje asistenčních prvků do budoucna. Nesouhlasit lze pouze s tvrzením, že neexistují systémy, které by dokázaly s letounem automaticky přistát. Ohledně stylistické úpravy by šlo vytknout pouze časté používání první osoby, které by se v technickém textu vyskytovat nemělo. Jinak práce působí velmi uceleným dojmem a jednotlivé části na sebe dobře navazují. Z hlediska citací práce obsahuje nadstandartních 41 informačních zdrojů, což dále dokládá studentovo vysoké úsilí se zorientovat v této problematice, která není v rámci bakalářského studia detailně probírána. Cíle práce považuji za splněné a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 132207