BAYER, M. Nástroje pro technologii soustružení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Osička, Karel

Předložená bakalářská práce studentem Martinem Bayerem svým obsahem splňuje zadání. Byla provedena obsáhlá rešerše technologie soustružení se zaměřením na řezné nástroje a jejich materiály. V první části práce je krátce shrnut vývoj technologie soustružení a jsou popsány jednotlivé způsoby. Následující stěžejní část práce je věnována používaným soustružnickým nástrojům, které jsou rozdělené dle jednotlivých aplikací soustružení. Samostatná kapitola popisuje používané řezné materiály. Velmi dobře je zpracována poslední kapitola, která se zabývá vizí soustružnických nástrojů pro Průmysl 4.0. Autor prokázal rozsáhlé znalosti v dané problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kalivoda, Milan

Zadané téma je přehledně rozděleno do dílčích kapitol. Náplň kapitol má převážně charakter popisný, průřezový. Ryzí teorie je doplněna všeobecnými výpočtovými vztahy. Realita je zachycena formou ukázek soustružnických nástrojů, zpravidla z katalogů výrobců. Až sem působí téma jako standardní rešerše na vyšší střední úrovni zpracování. Oživení je provedeno zařazením kapitoly Průmysl 4.0, kde autor dokladuje technické náležitosti a vize pro budoucí vývoj. Mimo toto by bylo vhodné předcházející prostřední kapitoly rozšířit vedle ukázek nástrojů i o konkrétní, popř. specifické obráběcí situace, převzaté ať už z reálně existujících firem nebo určitých prospektových materiálů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 139915