TRNOVEC, Š. Strojní zařízení pro bezvýkopové podzemní práce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Přemysl

Student se ve své práci zabývá rešeršní studií technických prostředků pro řízené bezvýkopové práce. V úvodní části je věnována základnímu popisu bezvýkopových technologií. Následují části věnované plnoprofilovému tunelování a mikrotunelování. Závěrečná část jsou tabulkově popsána zařízení od předních výrobců. Práce je zpracována přehledně a je logicky členěna. K práci lze mít zejména tyto připomínky: - překlepy a přepisy (str. 11, 12, 22) - snížená kvalita obrázků - vzhledem k rozsahu tématu poněkud strohé pojetí práce Přes uvedené nedostatky má práce přijatelnou úroveň a je v souladu se zadáním. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Samostatnost studenta při zpracování tématu D
Práce s literaturou včetně citací D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Student Trnovec vytvořil rešeršní práci na téma strojní zařízení a bezvýkopové práce. Dle cílů zadání měl student vytvořit kritickou studii zařízení pro bezvýkopové práce při výstavbě podzemních kolektorů a při ukládání vedení. Předpokládám trubkového a kabelového vedení. Práce je rozdělena na tři části, První část se věnuje plnoprofilovému tunelování, druhá část mikrotunelování a v poslední části práce student tabulkově sepsal kategorizované strojní zařízení různých výrobců. Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání splněna. Rozsah řešení práce je dle mého názoru stručný, neboť o tunelování je popsáno hodně a je dostupné větší množství literatury. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je uspokojivá, neboť nijak moc nerozvinul svůj náhled nad budoucností bezvýkopových prací. Uspořádání osnovy práce je obecně logické. Formální náležitosti práce jsou splněny. Grafická úprava textové části práce je uspokojivá. Dojem z rešeršní práce kazí obrázky z úvodních kapitol, které mají hrůznou kvalitu. Navíc je zde jeden obrázek, který je spíše tabulkou. Stylistická úprava je taktéž jen uspokojivá, protože i přes jazyk díla ve slovenštině má překlepy a chyby na straně 11, 12, 16, 22, 25. Dále značení tabulek je provedeno pod tabulkou. Student se vyjadřuje stručně, v některých případech netechnicky. Citace zdrojů informací jsou uvedeny u všech důležitých částí v rešerši, ovšem rozsah seznamu citací je velmi skromný. Přes uvedené výhrady doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 124864