HORÁK, M. Modelování výroby komponent zubového čerpadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Videcká, Zdeňka

Diplomová práce se zaměřuje na oblast předvýrobních linek montáže zubového čerpadla. Vytvořené modely digitálních dvojčat dvou předvýrobních linek, a to výroby těles a výroby ozubených kol navazují na model montáže zubových čerpadel, který tento model řešil diplomant jako svou bakalářskou práci v programu Witness Horizon. Při zpracování diplomové práce využil systému Plant Simulation využívaného ve společnosti Bosch Diesel s.r.o. Pro synchronizaci obou předvýrobních linek s montážní linkou přepracoval i model montážní linky do systému Plant Simulation, tak, aby bylo možné využít navržené řešení bylo ucelené a bylo jej možné okamžitě použít jako podpora rozhodování pro řízení výroby i montáže zubových čertpadel. Toto řešení přesahuje rámec zadání diplomové práce. Diplomant postupuje metodicky správně od velmi detailní analýzy stávajících výrobních procesů k návrhu otevřeného řešení modelů tak, aby je bylo možné propojit z on-line daty z výroby. Součástí řešení je kromě zhodnocení ukazatelů výroby i ekonomické zhodnocení návrhu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rožňák, Ing Martin

Diplomová práce splnila očekávání definovaná zadavatelem. Rád bych vyzdvihl pečlivé a detailní zpracování daného tématu. Výsledky diplomové práce jsou přínosné a budou dále využity pro plánované rozšíření simulace v rámci výrobního hodnotového toku. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 143127