SROVNAL, D. Analýza protokolu S7 a vytvoření virtualizovaného průmyslového scénáře [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Pospíšil, Ondřej

Práce je dobře členěna a jednotlivé části na sebe navazují. Práce má rozsah 81 stran. Velkou část tvoří teorie, praktická část má pouze 11 stran, tato část mohla být lépe popsána. Z formálního hlediska je práce na průměrné úrovni. Některé věty a části práce jsou nesrozumitelné a student je mohl lépe formulovat. Práce obsahuje 35 zdrojů, které jsou převážně odborného charakteru. Velice kladně hodnotím aktivitu studenta během semestru. Student pravidelně konzultoval a měl zájem o danou problematiku. Velmi dobře také hodnotím výstup práce. Program simulující chod čističky odpadních vod pomocí komunikačního protokolu S7comm funguje velmi dobře a je využitelný pro sběr průmyslových dat a možnosti testování nestandardního provozu v průmyslových sítích. Zadání práce bylo tedy splněno a byl vytvořen virtualizovaný provoz čističky odpadních vod. S přihlédnutím k praktickému výstupu práce, který mi byl demonstrován a také potenciálu využití hodnotím práci B/80 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Kuchař, Karel

Student Dominik Srovnal vypracoval bakalářskou práci na téma „Analýza protokolu S7 a vytvoření virtualizovaného průmyslového scénáře“. Z formálního hlediska práce obsahuje velké množství nedostatků, mezi které lze zahrnout text, který není zarovnán do bloku (kap. 1.1.1, 3.1.2), citace nejsou řazeny dle jejich výskytu v textu, některé obrázky nejsou vektorové. Dále nejsou vytvořeny odkazy na jednotlivé obrázky a tabulky, u některých obrázků není zmíněn jejich zdroj v rámci titulku, ale pouze v textu. Student také velmi hojně využívá odstavce, kde jej mnohdy tvoří pouze 2 nebo tři věty. Stylově jsou jednotlivé obrázky i tabulky odlišné a nepůsobí tak konzistentně, některé titulky jsou také nevhodně zvolené, popřípadě nedostatečné (např. Obr. 2.8:Header, obr. 5.1 a 5.2 mají totožný název - HMI). Práci s literaturou v rámci textu považuji za nestandardní, např. v rámci strany 57 je citován celkem 11× totožný citační pramen. Celkově je však použito 35 zdrojů, což považuji za dostatečné. Práce obsahuje celkově 81 stran, kde praktická část obsahuje pouze 10 stran (62-72), kde velkou část z toho zabírají obrázky. V rámci praktické části postrádám přípravu prostředí, vizualizaci celého virtualizovaného průmyslového scénáře (např. vývojový diagram), řešení bezpečnosti komunikace a procesu jako takového. Prezentace výsledků hodnotím také jako velmi slabou, téměř žádnou. Provedená analýza protokolu S7 je také velmi slabá a přináší jen minimální přínos celé práci. Postrádám také bližší popis přiložených souborů, v práci je zobrazena pouze adresářová struktura. Přiložené sobory jsou však funkční. Celkově však zadání považuji za splněné, práci doporučuji k obhajobě s hodnocením D, 67 bodů.

Navrhovaná známka
D
Body
67

Otázky

eVSKP id 141333