ZEMAN, R. Hydrodynamická kavitace v minifluidické Venturiho dýze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Rudolf, Pavel

Student Radek Zeman se ve své diplomové práci zabývá hydrodynamickou kavitací v miniměřítcích (kanály v řádu desetin milimetru). Pro návrh trysky a následné srovnání s experimentem použil CFD metody, nicméně hlavní část práce je experimentální. Proudění v kavitační trysce vizualizoval pro různé hodnoty kavitačního čísla a sledoval dynamiku proudění na základě tlakových pulzací. Diplomová práce bude vhodným podkladem pro další výzkum kavitace v miniměřítcích. K diplomové práci přistupoval aktivně a zodpovědně, sám si zajišťoval výrobu kavitační trysky, zvládl naprogramovat úpravu SST k-omega modelu pro kavitující proudění. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hudec, Martin

Předložená diplomováPředložená diplomová práce pojednává o tématu kavitace v mikrofluidických kanálech. Je rozdělena na úvodní rešeršní část, která není zbytečně obsáhlá, autor se v ní zaměřuje pouze na důležité fakty a závěry z literatury, které následně aplikuje na zadaný problém. Následuje popis návrhu Venturiho dýzy a její aplikace do experimentálního okruhu pro zjištění její charakteristiky a získání představy o vizuální podobě proudění. Obsahově zajímavou kapitolu tvoří popis experimentu, včetně všech problémů a praktických poznámek z průběhu řešení, jak z pohledu získané charakteristiky kavitující dýzy, tak pořízených vizualizací, které vhodným způsobem ilustrují složité procesy uvnitř. Na tomto místě mi chybělo srovnání prvního a druhého měření, které bylo sice zatížené řadou výrobních nepřesností, funkční nedostatečností a vizuálními překážkami, přesto by mohlo poskytnou zajímavý kvalitativní pohled na dvě podobné „minifluidické“ geometrie. Neméně zajímavou částí je srovnání numerických simulací s experimentálně získanými daty. Především kvalitativně dobrá shoda závislosti ztrátového součinitele na kavitačním čísle pro zjednodušenou 2D geometrii s dobrým odhadem počátku kavitace. Autor se dále detailně věnuje způsobu korekce turbulentní viskozity kavitujícího proudění, které aplikoval ve své práci na Venturiho dýze. Výstupem jsou zpřesněné tvary proudových polí lépe odpovídající zachyceným vizualizacím. Práce naplnila všechny zadané cíle a tvoří dobrý odrazový můstek pro další kroky ve výzkumu kavitace v mikroskopickém měřítku. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 143010