HRABICA, J. Systém pro měření průběhu síly stisku spouště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Beneš, Petr

Cílem bakalářské práce bylo na základě provedených experimentů navrhnout elektronickou část systému pro měření průběhu síly stisku spouště ručních palných zbraní. Téma navazovalo na předchozí semestrální práci a bylo řešeno ve spolupráci s firmou. Zadání považuji za středně obtížné, k jeho splnění bylo potřeba nastudovat příslušnou odbornou literaturu, seznámit se se stávajícím systémem, provést na něm sérii ověřovacích měření a následně navrhnout variantní řešení odpovídající novým požadavkům. Student dokázal nastudovat potřebné znalosti a vhodně je aplikovat. Pracoval zcela samostatně a iniciativně, postup prací pravidelně konzultoval. Zadání práce považuji za splněné v celém rozsahu a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Mancl, Vlastimil

Úkolem studenta bylo seznámení se s problematikou měření síly, potřebnému ke spuštění palné zbraně a následným návrhem automatizovaného měřicího systému. Lze prohlásit, že student splnil všechny body zadání. Odevzdaný dokument je členěn do šesti kapitol a samotné práci se věnuje 43 stran. Kapitoly chronologicky odpovídají zadání. Celková kvalita textu je na uspokojivé úrovni. V práci se nachází pouze malý počet gramatických chyb a překlepů. Věty jsou stručné a přesně popisují danou tématiku. Práce obsahuje dostatečný počet obrázků, což pomáhá k celkově dobré srozumitelnosti. Po formální stránce lze vytknout pouze absence legend v několika grafech. Student nejprve detailně popsal potřebnou teorii, týkající se měření síly spouště. Na to student navázal popisem současných řešení. Poté provedl několik měření, na kterých si ujasnil principy. Na základě získaných zkušeností pak přešel k návrhu nových automatizovaných řešení. Celkově jsou navrhnutá tři řešení. Vytkl bych pouze lehce naivní přístup, který nezohledňuje případnou složitost implementace. Zejména se jedná o měření úhlu vyklonění kohoutku, které by pravděpodobně složitostí odpovídalo druhé bakalářské práci. Všechny návrhy jsou nicméně logické a dostatečně popsané. Dle návrhů by bylo možné, s mírnými změnami, systémy zkonstruovat. Student svou prací potvrdil své bakalářské schopnosti a práci navrhuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A/93b.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 142578