CARDOVÁ, T. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Hornungová, Jana

Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti, která se zabývá polygrafickou výrobou. Předložená bakalářská práce dosahuje standardní úrovně zpracování. Je vypracována pečlivě a srozumitelně. Autorka prokázala schopnost interpretovat výsledky, porovnala je s konkurenčním podnikem a navrhla opatření pro zlepšení stávající situace. 1) Byl některý z návrhů předložen vedení společnosti a pokud ano, mohl by být některý z nich využit?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Studentka vypracovala práci na dobré úrovni, danou bakalářskou práci je možné považovat, vzhledem ke stanoveným cílům a použitým metodám, za standardní.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Po formální stránce text splňuje požadavky kladené na závěrečné práce, je psán srozumitelně a přehledně.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Ke zpracování teoretické části práce použila autorka dostatečné množství relevantních zdrojů. Kontrola bakalářské práce systémem Theses na shodu v podobných dokumentech poukázala na podobnost převážně u teoretické části. U nalezených shod autorka uvádí citace použitých zdrojů.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ondráček, Pavel

Předložená práce Terezy Cardové se zabývá problematikou hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení. Práce je členěna do tří kapitol. V rámci teoretické části práce je čtenář seznámen s oblastí finanční analýzy. K této části práce nemám větších výhrad. Druhá kapitola obsahuje údaje o analyzované společnosti a její finanční analýzu. Studentka v první části finanční analýzy převážně popisuje hodnoty, o kolik vzrostly, či klesly. Mohla by však dát větší důraz na důvody, jež je zapříčily. V kapitole 2.2.3.1 popisuje ukazatele likvidity, jejichž hodnoty jsou obsaženy v tabulce č. 8., která se nachází na začátku kapitoly. Čtenář se při popisu jednotlivých stupňů likvidit musí vracet v textu na začátek kapitoly na výše zmiňovanou tabulku, proto by bylo vhodné vzít v úvahu rozdělení tabulky do tří částí a vložení ke každému stupni. Tuto skutečnost však studentka nahrazuje přehlednými grafy pro každý stupeň likvidity zvlášť. K celkovému zhodnocení finanční situace chybí výkaz cash flow a jeho analýza. Studentka nicméně v úvodu zmiňuje, že nebyl společnostní poskytnut. Velmi kladně hodnotím srovnání analyzovaného podniku s konkurenční firmou, která byla velmi vhodně vybrána. Menší výtku mám k chybějícím výkazům konkurenčního podniku v seznamu příloh. Třetí kapitola obsahuje vlastní návrhy řešení ke zlepšení finanční situace podniku. Studentka nabízí propracované návrhy. Návrh investice do dlouhodobého majetku se všemi souvislostmi (úvěr, odpisy) je podrobně popsán, stejně jako další návrhy (terminovaný vklad, spořící účet). K této kapitole nemám větších výhrad. Po formální stránce je práce na průměrné úrovni. Práce obsahuje několik překlepů jako "největší váhá je" nebo "při větších investici je" a občasné chybějící čárky v souvětích. V kapitole 3.2 je několikrát hovorově použito slovo "jak" místo slova "než" při porovnání částek, např. "více jak 7 milionů". Kromě výše uvedených nedostatků jsem však v práci nenašel snad ani jednu gramatickou chybu. Na několika grafech např. 10,11,12,13 čtenář sice pochopí, že osa x popisuje roky, nicméně bych očekával její popisek. Graf č. 13 obsahuje titulek, který informuje čtenáře, že hodnoty ukazatele jsou v procentech, nicméně v popisku osy y tato informace chybí. Použitá literatura u tabulek by dle mého měla být obsažena až pod samotnou tabulkou. Práce odkazuje na 30 položek relevantní literatury. Ocenil bych kdyby byly použity i některé ze zahraničních zdrojů, studentka ovšem s literaturou pracuje velmi dobře. Práci jako celek hodnotím velmi kladně. Práce na sebe logicky navazuje, je řádně členěna a dobře se čte. Rovněž obsahuje několik relevantních tabulek, které jsou doplněny o několik přehledných grafů. Studentka prokázala systematický přístup k dané problematice. Dílčí cíle bakalářské práce byly splněny v plném rozsahu a tudíž práci doporučuji k obhajobě. Hodnotím známkou B - velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 143299