KRAJÍČKOVÁ, S. Možnosti proluky – třída Kapitána Jaroše [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Smržová, Kristýna

Konečný výstup je velmi slabý v mnoha ohledech. Urbanismus je řešen velmi vágně, kladně ovšem hodnotím velkorysý průjezd budovou. Architektonická forma je nepřesvědčivá a není ani jasné, jak koncepčně vznikala. Technická jako i vykreslovací část projektu působí nepropracovaným dojmem a vykazuje chyby. Bohužel musím konstatovat, že projekt není velkorysý architektonickou ideou ani propracovaností. Jelikož se jedná o bakalářskou práci, tak nemůžu hodnotit lepší známkou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování D Přístup studentky ke zpracování nebyl z mého úhlu pohledu konzistentní. Možnosti konzultací nebyly zcela využity a studentka tedy pracovala ve velké míře samostatně a nezávisle na vedoucím práce.
Navrhovaná známka
E
Body
55

Posudek oponenta

Kvapilová, Tereza

Práce působí nepromyšleným, uspěchaným a uhnaným dojmem. Zdá se, že autorka hledala nejjednodušší možné řešení stanoveného zadání a to nikoliv ve smyslu nejjednodušší pro výstavbu, nejjednodušší v architektonické formě a podobně, ale nejjednodušší na zpracování. Rozsah zadání byl naplněn, ale dle výsledku s nejmenším možným vloženým úsilím ve všech hodnotících kritériích, proto také hodnotím práci nejnižší možnou známkou. Nicméně rozsah zadání byl naplněn, doporučuji tedy k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení D Kladně lze hodnotit rozhodnutí zachování průchodu skrz dotčený vnitroblok a to ve velkorysém rozsahu. Autorka práce popisuje svůj návrh tak, že je v souladu s územně plánovací dokumentací, toto tvrzení je však jednak vágní a v zásadě nepravdivé – dotčená parcela, na kterou je stavba umisťována se v rámci stávajícího platného územního plánu města Brna nachází v ploše komunikací a prostranství místního významu, kde je umisťování trvalých staveb nepřípustné. V rámci bakalářské práce se jistě lze odklonit od platné územně plánovací dokumentace, nicméně tento odklon musí být přiznán a řádně odůvodněn.
Provozní řešení E Vzhledem k tomu, že volba funkce je součástí řešení zadání, dovoluji si ji zhodnotit jako ne zrovna dobrou a to i bez ohledu na to, že odporuje územnímu plánu. Stavba je umístěna na lukrativní parcele v centru města a její funkce nereflektuje potřeby stávajícího území a ani do něj nevnáší zásadní novou hodnotu – tento lukrativní pozemek tím pádem nezhodnocuje v žádném slova smyslu. Řešení provozu hodnotím jako vyloženě nešťastné. Přibližně třetinu celé stavby zabírá schodiště, což lze hodnotit jako zcela neekonomické. Autorka uvádí, že prosklené zrcadlo slouží součástí výstavy, nicméně jednak nikde ani nenastiňuje konkrétní řešení a zároveň by tak podstatnou část celé výstavy znepřístupnila potenciálním návštěvníkům s pohybovým hendikepem - prosklený výtah se nachází v jiné části stavby. Samotná „hlavní“ výstavní plocha pak zabírá nepoměrně méně prostoru i plochy než její zázemí.
Technicko konstrukční řešení D Řešení nosného systému lze zhodnotit jako jednoduché a racionální, byť poměrně nákladné vzhledem k nízkému procentu využití celkově zabraného prostoru. Umístění sloupů a především výtahové šachty značně snižuje variabilitu prostoru. Negativně hodnotím nemožnost přímého větrání a osvětlení velké části zázemí, byť by toto řešení bylo možné.
Architektonické řešení D Kladně lze hodnotit proporce celkové hmoty stavby, dále také výtvarné řešení vrchní části fasády – prvek opony. Celkové řešení je velkorysé – problém je, že až přespříliš. Velkorysé jsou prostory schodiště, prostory vstupní haly, průchod do vnitrobloku, krom zázemí provozu vlastně vše – v ten moment se z velkorysosti stává plýtvání. Zvolená je moderní forma, která nenavazuje poměrně jednotnou zástavbu třídy kapitána Jaroše, namísto toho s ní jde do kontrastu – zvolené řešení ovšem nepřináší dostatečné nové architektonické hodnoty aby mohlo být hodnoceno jako akceptovatelné. Negativně také hodnotím nevyužitou slepou fasádu směrem do vnitrobloku.
Formální úroveň E Ačkoliv samotná grafika zpracování projektu není esteticky vyloženě špatná, hodnotím formální úroveň známkou E. Forma zpracování by vždy měla sloužit především k srozumitelné interpretaci projektu, mělo by být patrné proč člověk zvolil konkrétní řešení, forma by měla prezentovat projekt v nejlepším možném světle, obrazová část prezentace by měla ilustrovat řešení popsané v textové části. Zde k tomuto nedochází. Velkou část prezentace tvoří analytická část, která se však v řešení příliš neodráží. Práce obsahuje chyby v textu, působí jako by byla odevzdána bez kontroly.
Navrhovaná známka
E
Body
50

Otázky

eVSKP id 151527