KOBELKA, M. Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím Balanced Scorecard [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoš, Vojtěch

Při zpracování práce autor prokázal jak schopnost aplikovat vědomosti získané studiem oboru, tak i schopnost pracovat s odbornou literaturou. Hlavní přínos práce spočívá v návrhu implementace přístupu Balanced Scorecard. Pro úspěšnou implementaci zvolil vhodně postup a návrh měřitelných ukazatelů. Je potřeba se zamyslet nad naplánovanými cílovými hodnotami, které jsou z mého pohledu v některých případech vysoké a tedy nesplnitelné. Práce je přehledně uspořádaná a umožňuje snadnou orientaci v textu, který je doplněn tabulkami s dobrou vypovídací schopností.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jakub, Jiří

Diplomová práce je přehledná, správně koncipovaná a pro návrhy řešení jsou převzata data uveřejňovaná v rejstříku. Při zpracování dat autor spolupracoval s naší společností a konzultoval některé údaje, které nebyly zcela zřejmé a srozumitelné. Jak přínos můžeme hodnotit podnět využívání sociálních sítí při zajišťování většího množství zakázek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 142307