FORMÁNKOVÁ, P. Vliv abrazivity zubní pasty na tření a opotřebení zubních výplní [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Vrbka, Martin

Bakalářská práce byla realizována v oblasti orální biotribologie, kde univerzální experimentální metody pro analýzy tření a opotřebení byly vhodně adaptovány do oblasti dentální hygieny. Hlavní cíl, analýza součinitele tření a opotřebení mezi zubním kartáčkem a vzorkem zubní výplně, za podmínek mazání kontaktu roztokem, který se skládá ze zubní pasty s různou mírou abrazivity a z umělých slin, byl úspěšně splněn. Na základě rozboru současného stavu poznání byla stanovena metodika testování a následně byly provedeny rozsáhlé série experimentů pro tři vybrané typy zubních past, včetně opakovatelnosti jednotlivých měření. S prací jsem velmi spokojen, zejména s prezentací a analýzou výsledků, a to včetně jejich grafického zpracování ve formě přehledných grafů. Na práci také oceňuji, že studentka realizovala relativně vysoký, a tím i časově náročný, počet měření. V textu práce se mi zdá být nadbytečný a nelogický obsah kapitoly 2.3. Studentka byla v průběhu studia začleněna do výzkumného týmu Biotribologie, kde samostatně a aktivně pracovala na zadaném tématu. Konzultace mezi vedoucím diplomové práce a studentkou probíhaly v častých a pravidelných intervalech bez komplikací. O bakalářské práci studentky byl vydán rozhovor na webu ZVUT.CZ (https://www.zvut.cz/tema/tema-f38144/usmev-prosim-studentka-fsi-zkouma-vliv-abrazivnich-zubnich-past-na-plomby-d223517#_ga=2.247817863.1206786879.1654762975-1966106215.1654762975) a byla natočena reportáž pro Český rozhlas. Celkově aktivitu a přístup studentky a její bakalářskou práci hodnotím velmi kladně, a to známkou A. Studentka bude v započatém tématu nadále pokračovat na navazujícím magisterském studiu na Ústavu konstruování ve výzkumné skupině Biotribologie.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Čípek, Pavel

Přiložená bakalářská práce se zabývá experimentální analýzou vlivu RDA zubních past na tření a opotřebení zubních výplní. Cílem práce bylo analyzovat tribologické chování v soustavě zubní kartáček, zubní výplň, umělé sliny a zubní pasta. Práce obsahuje rešeršní část, kde studentka popisuje problematiku a zmiňuje vybrané vědecké publikace na dané téma. Některé části rešerše náleží do kapitoly materiál a metody, kde jsou částečně duplikovány. Analýza rešerše je však napsána dobře a vystihuje podstatu a cíl práce. Pro experimentální část práce byly použity dvě metody – první byl tribologický experiment na konvenčním tribometru Bruker UMT TriboLAB a druhou metodou analýza opotřebení na optickém profilometru Bruker Countour GT-X. Výsledkem práce byla tedy analýza součinitele smykového tření v závislosti na typu zubní pasty a analýza opotřebení vzorků zubních výplní. Studentka si pro experimentální část stanovila podmínky vyplívající ze současného stavu poznání na základě zmíněných publikací a provedla sadu měření s 3 druhy past a jako referenci použila roztok umělých slin. Z výsledků nevyplívá přímá souvislost mezi hodnotou RDA zubní pasty a opotřebením zubní výplně. Text práce, zejména rešeršní část je psána místy povrchně a hustota relevantních informací je malá. V této části bych ocenil méně květnatý text s výstižnějšími informacemi. Experimentální část je však rozsáhlá a jsem s ní a se závěry spokojen. Práce bezpochyby splňuje vytyčené cíle a celkově je na dobré úrovni. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 139690