KIELAR, V. Studenti sobě - Studentské centrum Poříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Nový, Vítězslav

Velmi dobrá bakalářská práce jak v koncepčním, tak i v provozním a architektonickém řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Václav přistupoval k práci na bakalářském projektu velmi zodpovědně, samostatně a s neskrývanou chutí. Drobné pochybení vidím v ne zcela profesionálním dodržení časového rozvrhu práce, který se projevil v až “hektickém” finišování projektu.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Františák, Luboš

Student se s úspěchem vypořádal s léčkami, které si svým konceptem nastražil. V celkové bilanci se navíc velmi příznivě odráží využití části 1.NP pro parkování, čímž jsou pozitivně ovlivněny náklady na stavbu. Studii pokládám za velmi zdařilou jak v ideovém konceptu, tak v konečném provedení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Navržený objekt využívá stavební pozemek na 100% a vhodně doplňuje uzavření bloku. Schodiště mezi hotelem Austerlitz a budovou kolejí jasně signalizuje hlavní vstup na nástupní terasu před menzou. Z ustupujícího parteru jsou přístupné 3 komerční prostory (kavárna, prodejna a klub). Za vjezdem do parkovacích garáží je parter opět vhodně využit pro komerční prostory v dalším objektu, který uzavírá blok. Společný zásobovací vjezd je takticky umístěn na sousední pozemek. V situaci je naznačena i možnost přístupu k řece (vtipně tématicky doplněna půjčovnou kánoí v objektu). Správné je i umístění schodiště, které propojuje ulici Vídeňskou s terasou před menzou. V půdorysu 1.NP pak postrádám náznak řešení nejbližšího okolí, chodník, parkování v ulici a na městské třídě, či způsob využití chodníku v místě ustupujícího parteru.
Architektonické řešení A Zvolený objemový koncept ubrané hmoty směrem do ulice Vídeňská zásadně zpříjemňuje měřítko stavby a evokuje dělení na více městských domů. Zároveň nabízí možnosti dalších variant seskupení obytných kontejnerů. V dobrém kontrastu je architektonicky čistá a klidná dvorní fasáda. Použité materiály jsou vhodně zvoleny a stavba má současný výraz. Novotvar také v bloku směrem k nároží dobře graduje.
Provozní řešení B Dispoziční trojtrakt objektu kolejí je sestaven z obytných buněk kolem obytné chodby, která je v každém podlaží jiná a umožňuje variace na východní fasádě. Tento princip jasně znázorňuje, jak by chtěl student bydlet. V půdorysech postrádám znázornění kontejnerů pod a nad každým podlažím. Vstupy do objektů jsou jasně definovány, menza má dobrý prostorový komfort, líbí se mi i rozčlenění na 4 prostory různých tvarů a velikostí. Dobře funguje i zařízení kuchyně a souvisejících provozů. Několik drobností postrádám : chybí dveře do zásobovacího výtahu ve 2.NP, dále ve všech půdorysech chybí výškové kóty. Parkování je úsporně a pragmaticky dobře vyřešeno. Na vjezdu a výjezdu bych ale očekával zařízení, které časově koriguje parkování (závora, parkovací automat, vrata). Také u vstupu do garáží z ulice Vídeňská postrádám dveře. Na první pohled je prostor garáží účelně využit, nemohl jsem však přesně určit prostorový komfort pro 3 automobily mezi sloupy. Výkresová dokumentace má mírný nesoulad mezi M 1:250 a grafickým měřítkem.
Technicko konstrukční řešení A Konstrukční schéma i detaily jsou ve výkresech i průvodní zprávě dostatečně zdokumentované
Formální úroveň A Celková adjustace je velmi zdařilá, dokumentace je čitelná a přehledná. Student zvládl celé spektrum dovedností, nutných pro navrhování domů, zejména pak finální vizualizace, které dobrý návrh skvěle “prodaly”.
Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 39699