DALECKÝ, F. Metody rozpoznávání objektů snímaných kamerou pro účely robotické manipulace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kovář, Jiří

Práce se zabývá rozpoznáváním objektů snímaných kamerou pro účely robotické manipulace. Student pracoval velmi samostatně, iniciativně a prokázal, že se v této problematice více než orientuje. Velmi kladně hodnotím praktickou realizaci softwarového řešení pro rozpoznávání objektů a také skutečnost, že toto řešení bylo ověřováno na sériovém robotu, který byl studentem pro tento účel sestrojen. Celkově je předkládaná bakalářská práce dle mého názoru na poměrně vysoké úrovni. Práci hodnotím VÝBORNĚ/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Andrš, Ondřej

Předložená práce se zabývá metodami rozpoznávání objektů snímaných kamerou pro účely následné manipulace pomocí robotu. Ve velmi dobře zpracované rešeršní studii autor nastiňuje používané techniky a metody rozpoznávání obrazu. Dále předkládá postup samotné detekce zvolených objektů. Dobře zpracovaná teoretická část práce mu poskytla východisko pro zdárné řešení praktického řešení. Vybral si modelovou studii robotu přemísťujícího kostky z pracovní plochy do stanovených boxů. Pro indikaci barvy, polohy a natočení jednotlivých kostek používá vlastnoručně implementovaný postup rozpoznávání obrazu založený na Houghově transformaci a Cannyho detektoru. Výsledky implementace dokazuje sérií praktických experimentů, na kterých je demonstrováno samotné rozpoznávání předmětů i možnosti následné manipulace. Grafická úprava práce je na vysoké úrovni, jedinou nesrovnalostí je pár překlepů a přehození pořadí odkazování literárních zdrojů. Samotná práce svým rozsahem a kvalitou podstatně převyšuje běžný standard bakalářských prací. Zpracovávaný problém je adekvátní pro ověření schopností studenta, proto doporučuji práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 62973