ŠMATLO, F. Návrh fotovoltaické elektrárny s bateriovým úložištěm pro firmu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Vaněk, Jiří

Student Filip Šmatlo se ve své práci zabývá problematikou návrhu fotovoltaické elektrárny pro účely dodávky elektrické energie pro firmu střední velikosti. V práci se zaměřuje na analýzu možností fotovoltaických elektráren, dotačních programů použitelných pro financování stavby fotovoltaické elektrárny v České Republice a samotným návrhem fotovoltaické elektrárny včetně odhadu ekonomické návratnosti. Požadavky zadání student splnil v plném rozsahu. V práci postupoval se zájmem o zpracovávanou problematiku, k řešení problémů přistupoval zcela samostatně a s potřebnou iniciativou. Práce je sepsána pečlivě a přehledně, její vnější úprava a grafické zpracování jsou na dobré úrovni. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru. Výsledky své práce ohledně 3d modelace prostředí pro simulaci fotovoltackých elektráren student prezentoval na studentské soutěže EEICT 2019. Předložená práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na bakalárskou práci. Proto doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Maule, Petr

Student se ve své práci, zadané Ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, zabývá problematikou navrhováním fotovoltaických systémů s akumulací pro firemní využití. Samotná práce je zpracována v rozsahu 43 stran včetně seznamu literatury, symbolů, veličin a zkratek, obrázků, tabulek a 22 stran příloh. Práce je rozčleněna do čtyř kapitol, včetně úvodu a závěru. V praktické části student nastudoval simulační a návrhový program pro dimenzování fotovoltaických systémů PV*SOL. Pro přesnější výpočet použil pracnější a časově náročnější postup v části 3D a i proto dosáhl velice přesných výsledků. To je veliké plus této práce. V teorii práce postrádám rozbor používané výrobní technologie pro výrobu tenkovrstvých modulů, jak je požadováno v zadání. Předložená práce je sepsána dostatečně pečlivě, přehledně a výstižně s vnější úpravou a grafickým zpracováním na dobré úrovni a odborná úroveň práce odpovídá znalostem získaným v daném oboru. K práci mám připomínku z hlediska členění práce na kapitoly a subkapitoly. Ta podle mého názoru neodpovídá zcela přesně zadání práce, bylo by lépe, aby práce měla více hlavních kapitol. Vyhodnocení trhu v ČR obsahuje podkapitoly podle zadání práce, avšak mě schází obecné a celkové vyhodnocení (stav a vývoj na trhu v ČR). U popisu zjednodušeného (nárokového) připojení postrádám přesnější definici mikrozdroje podle vyhlášky o připojení. Přes tyto připomínky předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, v oblasti 3D je práce vyjímečnou a zadání práce bylo v dostatečné míře splněno. Práci proto doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B.

Navrhovaná známka
B
Body
89

Otázky

eVSKP id 119457