DOMKÁŘ, M. MĚSTSKÝ DŮM NA NÁBŘEŽÍ V PŘEROVĚ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kratochvíl, Jan

Student Milan Domkář přistoupil k tématu městského domu s velkým osobním zaujetím pro sociální problémy současných českých měst. Svým návrhem nabízí Přerovanům nízkoprahové centrum a sociální byty. Z dlouhodobého hlediska budou podobná zařízení nabývat na významu a okruh jejich uživatelů se bude zvyšovat. Student správně analyzoval potřeby města a místa a vhodně doplnil nábřežní frontu další nabídkou nekomerční veřejné vybavenosti - v sousedství sokolovny, divadla a školských zařízení se nízkoprahové centrum jeví jako velmi vhodná alternativa pro trávení volného času a zejména jako místo, které může spojovat generace občanů - od batolat po seniory. Z urbanistického hlediska student navazuje na kvalitní městotvorné momenty v okolí. Celkově se dá jeho přístup označit za snahu o citlivou stabilizaci v současnosti disharmonicky zastavěného území. Rozptylová plocha před vstupem do obou provozních celků vybízí občany k delšímu pobytu ve veřejném prostoru - jednak díky navrženým odpočivným plochám a kavárně, jednak díky atraktivnímu výhledu na historické centrum města a řeku. Forma dřevěného auditoria by si zasloužila vzhledem ke kompozičnímu řešení fasád a povrchů konzistentnější přístup - např. použitím více druhů dřeva, rozměrů stupňů atd. Hmotové řešení je v kontextu k okolí citlivé, vhodné a zároveň výrazné. Mírné výškové převýšení nízkoprahového centra kompozičně souvisí s horizontálou sokolovny a horizontála bytového domu vytváří citlivý přechod do výškově se snižující zástavby. Výrazné barevné řešení fasád oživuje omšelé nábřeží a zvyšuje jeho atraktivitu ve všech ročních obdobích. Procházet kolem navrhovaného domu je každodenní radostí kolemjdoucích. Forma domu své uživatele zajímá a přitahuje. Student správně oddělil obě funkce do samostatných provozních celků. Bytový dům je typologicky řešen jako pavlačový, což je vzhledem ke standardu bytů vhodné a vzhledem k orientaci domu vůči světovým stranám logické. Zázemí bytového domu je komfortní a dostatečné. V návrhu oceňuji důraz na bezpečnost a ochranu majetku obyvatel. Dispozice bytů jsou praktické; navíc díky použitému konstrukčnímu systému je možné byty flexibilně upravovat. Poměr plochy lodžií a bytů se zdá být v mírné disproporci a v budoucnu by pravděpodobně nájemci bytů lodžie zasklili. Nízkoprahové centrum obsahuje v přízemí kavárnu a další pronajímatelnou jednotku, která je v návrhu využita jako poradna. Tyto provozy s další náplní domu souzní. Nízkoprahové centrum v návrhu představuje kombinaci základní umělecké školy a centra volného času. Klubovny a místnosti pro výtvarné či muzické činnosti jsou vhodně situovány směrem ke slunci a výhledu na město. Divadelní sál je naopak vhodně umístěn do tmy k severu. Galerie výtvarného umění v nejvyšším podlaží využívá zenitálního osvětlení a navíc umožňuje propojení se střešní terasou - zcela bezpochyby místem nezapomenutelných vernisáží a sochařských výstav. Jednotlivé provozní úseky centra se dají užívat v různé denní doby a mohou je využívat různí nájemci, a to i komerční. Domnívám se, že podobná zařízení v mnoha našich městech chybí. Za diskutabilní část návrhu považuji řešení garáží. Luxusní varianta zakladačů je vzhledem k sociálnímu charakteru bydlení neadekvátní. Při poskytnutí delšího času na vypracování projektu a za asistence rozpočtáře by nebylo marné porovnat různé přístupy k řešení parkování. Rovněž by bylo zajímavé analyzovat a porovnat požadavky na parkování u podobných objektů s českou státní normou. Student Milan Domkář prokázal svědomitý přístup k zadání, pochopil svou akademickou pozici a navrhnul po stránce společenské, urbanistické i architektonické přínosný dům. Jeho bakalářský projekt splnil všechny podmínky zadání a konstatuji, že patří k nadprůměru v ročníku. Otázky a náměty k obhajobě: 1) Za jakých podmínek je možné v současnosti v České republice vyvlastnit soukromý pozemek? 2) S kterým ze současných výtvarných umělců byste na případné realizaci Městského domu v Přerově rád spolupracoval? 3) Jakým způsobem budou obyvatelé domu a návštěvníci nízkoprahového centra ovládat parkovací zakladač? 4) Vyjádřete se k dimenzi tepelné izolace ve skladbě terasy v posledním patře nízkoprahového centra. Jakým způsobem bude terasa odvodněna? Jak vysoké musí být dle požadavků Vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu zábradlí u této terasy?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A aktivní, zodpovědný, obětavý, příkladný
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Novák, Antonín

Bakalářská práce dokladuje správný směr přemýšlení autora o urbanistických vazbách parcely, architektuře i potřebách navržených funkcí objektu. Prakticky všechna předkládané řešení jsou jasná a přesvědčivá, projekt však trpí jistou dávkou nedotaženosti či nedomyšlenosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení B organizace objektu na parcele je racionální vzhledem k respektování ochranných pásem parovodu, vytváří veřejný prostor před domem kladem je maximalizace plochy osluněné fasády není naznačen návrh regulace protějšího rohu, veřejný prostor není vyřešen přesvědčivě k užívání, schodiště pro pobyt by mělo mít jiné dimenze než komunikační
Architektonické řešení B návrh barevných fasád sleduje vhodně a logicky různé funkce objektu vhodně zvolené drobné měřítko respektuje lokalitu rozvržení barevného řešení není konzistentní, v celkové formě působí chaoticky problematické je rovněž napojení obou hranolovitých hmot nepřesvědčivá je větší konstrukční výška nejvyššího nadzemního podlaží, zejména v poměru k parteru
Provozní řešení B startovací byty jakož i provoz nízkoprahového centra jsou řešeny jasně a účelně, zarážející je nepoměr odbytových a obslužných ploch u kavárny, vstupní část bytového křídla by si zasloužila více prostoru, např. pro umístění poštovních schránek, problematické je umístění schodiště do suterénu těsně za dveře, rovněž otevírání dveří z bytů na balkón, lodžii.
Technicko konstrukční řešení B konstrukční řešení objektu je vhodně zvolené, vykazuje jednoduchost a adekvátnost navržené funkci nepřesvědčivý je konstrukční detail fasády, a to zejména kvůli zvolenému měřítku, není jasná konstrukce plechů na zábradlí, jejich plastičnost, užití pěnového skla atd., barevnost fasádních plechů odpovídá spíše Max deskám než eloxovanému hliníku.
Formální úroveň B bakalářská práce je prezentována poměrně přesvědčivě, zvolená grafika je přiměřená a přehledná nepatřičné je odvolání v textu na rozsah DUR, či dokonce DSP a podélná kóta v řezu
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 31667