HODULÍKOVÁ, T. Analýza EEG během anestezie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Sadovský, Petr

Studentka během semestru chodila na domluvené konzultace. Práci zpracovávala samostatně. Bohužel se do ní dostaly některé formální a hlavně věcné elementární chyby, jako například rozsah frekvence v amplitudovém signálu na straně 42 nemůže být do 750 Hz, protože signál byl vzorkován vzorkovací frekvencí 125 Hz apod. Podobných chyb je tam bohužel víc. Zvláště kladně hodnotím naprogramovaný SW pro prohlížení a analýzu signálů. Zadání považuji za splněné, i když by bylo možné udělat více.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Kolářová, Jana

Studentka vypracovala diplomovou práci na téma analýza EEG během anestezie. V teoretické části se zaměřila na oblast elektroencefalografie - popis mozkové činnosti, popis elektroencefalografu, uvedení technických parametrů a uvedení základních způsobů měření. Tato kapitola obsahuje stručné formulace, které nejsou vždy dostatečné a v některých případech je popis matoucí. Např. Popis elektroencefalografu na str. 4 nebo popis zapojení elektrod v unipolárním režimu na straně 8. V druhé kapitole je uveden popis signálu EEG. Popis základních rytmů je dostatečný, nicméně popis parametrů jako je tvar, symetrie, rytmicita, periodicita, perzistence a reaktivita je natolik stručná, že nelze bez dalšího studia tyto parametry použít (strana 14-17). V další kapitole se uvádí přehled artefaktů v signálu EEG a jejich vznik. Zde je použito několik nekvalitních obrázků a odkazy na literaturu nejsou správné. Kapitola 4 je zaměřena na zpracování signálů. Podkapitola Fourierova transformace (strana 22, 23) je pouze z minimální změnou v několika slovech převzata z bakalářské práce [13]. Podkapitola 4.1.3 je přepracována z [13]. Pátá kapitola se věnuje spektrálnímu zpracování. Domnívám se, že zde mohl být text mnohem podrobnější. Problematickou kapitolou je kapitola o segmentaci EEG, která je doslovně zkopírována z BP (Nečadová, 2013) a tato práce v seznamu literatury není. V praktické části je uveden popis aplikace, která načítá a zobrazuje signál, který studentka měla analyzovat. Zde zcela postrádám základní informaci o signálu (vzorkovací frekvence, popis signálu v čase – fáze anestezie jak je zmíněno v zadání). Jelikož se jednalo o EEG snímané v průběhu anestezie, očekávala bych popis signálu, ze kterého by vyplynulo, co je očekávaným výstupem analýzy signálu. V práci zcela chybí jakýkoliv popis anestezie a popis souvislosti s EEG a jakým způsobem lze získané informace z EEG dále využít. Dále, výpočet amplitudového spektra je chybný (obr. 25). Frekvenční osa je od 0 do ~800 Hz. Spektrum je sice symetrické, ale domnívám se, že údaj na frekvenční ose je chybný, ačkoliv mi není známa hodnota vzorkovací frekvence. V amplitudovém spektru nejsou vyznačeny žádné zajímavé oblasti, které studentka uvádí v teoretické části. Na obr 27 je uveden spektrogram, jehož frekvenční osa je nezvykle jako základní osa x a rozsah frekvencí je opět sporný. Výsledky nerovnoměrné segmentace jsou uvedeny na obr. 30 a 31, které nejsou dostatečně popsány. Chybí uvedení významu barevných značek, trojúhelníků a vodorovných čar. Vykreslení statistických parametrů na obr. 33-35 vzhledem k absenci jakýchkoliv bližších informací je bohužel bezvýznamné. Závěr je sice uveden, ale velmi obecný. V práci nejsou splněny tyto body zadání: 3) (částečně) Vyberte metody, které použijete pro analýzu signálu při anestesii. Odůvodněte proč jste je vybrali. 5) Optimalizujte rychlost algoritmu segmentace. 7) (částečně) Proveďte statistické a spektrální zpracování signálů EEG ve všech fázích celkové anestesie. Vzhledem k výše uvedeným nedostatkům formálního i obsahového charakteru hodnotím stupněm F/20 bodů.

Navrhovaná známka
F
Body
20

Otázky

eVSKP id 84467