KURUC, T. Vývoj webové aplikace v nebankovním sektoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Dydowicz, Petr

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Truhlář, Luboš

Autor si zvolil za cíl práce popsat teoreticky tvorbu webové aplikace pro společnost poskytující mikropůjčky a zároveň v praktické části samotnou aplikaci vytvořit. Tento cíl byl splněn. Vznikla moderní, přehledná a fungující webová aplikace, která využívá nejnovější technologie, které poskytují uživateli aplikace příjemný zážitek z používání. Teoretická část práce je vhodně logicky rozčleněna do tří hlavních částí. První část práce se zaměřuje na teoretický popis od obecných standardů až ke konkrétním technologiím, které jsou pro tvorbu aplikace využité. Analytická část se zaměřuje na analýzu současného stavu po technické stránce z pohledu využitých technologií a z toho plynoucích hlavních nedostatků současné verze aplikace. V analýze s konkurencí je zbytečně kladen důraz na srovnání byznys modelů, které nemají vliv na tvorbu samotné webové aplikace. Poslední část práce je kvůli přílišnému rozsahu pouze stručným popisem samotné tvorby aplikace. Tato část by si zasloužila větší rozpracování, klidně na úkor teoretické části, kde soupis jednotlivých technologií není tak přínosný. Formátování práce nese pouze drobné nedostatky a překlepy. Práci hodnotím jako velmi zdařilou. Autor zpracoval náročné téma kompletní proces vývoje webové aplikace a přináší praktické přínosy pro konkrétní společnost.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 141489