ASCHEROVÁ, A. Toxické látky vyšších hub [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítová, Eva

Cílem práce bylo zpracovat literární rešerši zaměřenou na problematiku vyšších hub, jedlých i jedovatých. Hlavní náplní je podrobný popis biologických účinků, tedy přirozené toxické látky u hub jedovatých a toxické rozkladné produkty u hub jedlých. Zvláštní pozornost je věnovaná těžkým kovům, jichž mohou být houby bohatým zdrojem. Této problematice se studentka bude věnovat i v navazující diplomové práci. Zadání práce bylo splněno. Práce je zpracovaná velmi dobře, problematika je popsána přehledně a srozumitelně. Dobrá je i formální úroveň práce. Závěry práce jsou formulovány stručně, jasně a přehledně. Bakalářka projevila velkou míru samostatnosti, pracovala pečlivě a svědomitě, konzultovala průběh řešení práce. Prostudovala množství literárních zdrojů, jak odborné články a monografie v anglickém jazyce, tak i přehledné internetové zdroje. Při zpracování vhodně aplikovala i teoretické znalosti dosud získané v průběhu studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vitoulová, Eva

V zadání bakalářské práce jsou uvedeny možnosti stanovení toxických látek hub. V práci jsou však popsány pouze možnosti stanovení biogenních aminů, nikoliv vlastních toxických látek hub a také nejsou popsány metody pro stanovení toxických prvků v houbách, i když se touto problematikou studentka hodlá zaobírat v navazující diplomové práci. Práce obsahuje také velké množství chyb, a to především chybějících mezer nebo čárek. V několika případech je uveden nadpis na jiné stránce než navazující text, nebo popis obrázku je na jiné straně než samotný obrázek. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji známkou velmi dobře / B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků
Interpretace výsledků, jejich diskuse
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 19048