BAUMANN, M. Studie nakládání s kosmickým odpadem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Recman, Milan

Bakalářská práce je vypracována formou rešerše a přináší komplexní pohled na problematiku hromadění kosmického odpadu na oběžných drahách. První část práce pojednává především o množství, oblastech největšího výskytu a možnostech sledování odpadu. Autor se dále zaměřuje na konkrétní případy, kdy kosmický odpad způsobil komplikace ve vesmíru i na Zemi. Druhá část práce obsahuje přehled návrhů, pomocí kterých by mohly být nejvytíženější oběžné dráhy, kde hrozí největší riziko kolize v budoucnosti čištěny. O likvidaci kosmického odpadu jsou známy mnohé teoretické úvahy, ale žádná z nich nebyla dosud v praxi uskutečněna. V práci jsou zmíněny i různé problémové aktivity, jako například satelity, které mají vojenský charakter, přestože neexistuje žádná smlouva o omezení kosmické instalace veškerých zbraní. Dalé je konstatováno, že registrace satelitů ve vesmíru je nedokonalá a často nefunkční. Danou problematiku považuji z důvodů mezer v mezinárodním právu a vysokým nákladům na jakoukoliv aktivitu v kosmickém prostoru za podceňovanou, ale stále aktualnější o čemž svědčí rostoucí případy kolizí i počtu úhybných manevrů funkčních satelitu na oběžných drahách. Práci hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Juřena, Tomáš

Autor práce se zabývá aktuální problematikou kosmického odpadu, kterého v důsledku činnosti člověka ve vesmíru přibývá na oběžných drahách Země. Popisuje typy odpadu, jeho původ a příčiny vzniku, důsledky jeho existence a možné dopady na další vesmírnou činnost a v neposlední řadě nastiňuje současné návrhy možných metod likvidace odpadu, které hodnotí i z hlediska jejich realizace a účinosti. Práce má dobrou strukturu, jednotlivé části práce na sebe logicky navazují. Po grafické stránce nemám žádné výhrady s výjimkou u grafu 1, který je jemně rozmazaný. Mírným nedostatkem práce je citace převážně internetových zdrojů, což však vzhledem k nízké dostupnosti odborné knižní literatury nelze hodnotit příliš negativně. Citace jsou uváděny správně až na literární zdroje [8] a [12], na které se autor v práci nikde neodvolává. V práci se dále nachází překlepy a gramatické chyby. Některé formulace navíc nejsou zvoleny vhodně (použití minulého času na začátku kapitoly k vyjádření toho, co bude v kapitole popsáno), některé formulace jsou dále neúplné („částice slunečního větru mají klidovou hmotnost“, str. 26), případně nepřesné (pravidlo o nepřímé úměrnosti mezi orbitální rychlostí a vzdáleností od Země, str. 13). V práci se vyskytuje poměrně hodně zkratek, zdaleka ne všechny jsou však zmíněné v seznamu zkratek. V práci bylo dosaženo zadaných cílů v plném rozsahu, přínosem je poměrně obsáhlý soubor informací, který může přispět k lepšímu povědomí veřejnosti o této problematice. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 28731