LUŇÁK, F. Návštěvnické centrum CARBON [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2023.

Posudky

Posudek vedoucího

Marek, Jiří

Přístup studenta Filipa Luňáka ke zpracování bakalářské práce byl svědomitý a poctivě po společných konzultacích posouval návrh k dobrému výsledku. Filip patří k těm, kteří o zadaných úkolech přemýšlejí do hloubky a hledají silný koncept pro svou tvorbu. Jde o pracovitého člověka, který má vřelý přístup k architektonické tvorbě a jeho výstupy k tomu směřují. Cením si na něm i schopnost naslouchat při diskusích nad řešeným zadáním a reflektovat některé výtky v další práci. Ve své bakalářské práci velkoryse přistupuje k vystavění struktury vnitřních prostor svého objektu. Škoda jen, že už nenašel čas a energii, aby to lépe zdokladoval a zobrazil v odevzdané práci.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B Přístup studenta Filipa Luňáka ke zpracování bakalářské práce byl svědomitý a poctivě po společných konzultacích posouval návrh k dobrému výsledku. Filip patří k těm, kteří o zadaných úkolech přemýšlejí do hloubky a hledají silný koncept pro svou tvorbu. Jde o pracovitého člověka, který má vřelý přístup k architektonické tvorbě a jeho výstupy k tomu směřují. Cením si na něm i schopnost naslouchat při diskusích nad řešeným zadáním a reflektovat některé výtky v další práci. Ve své bakalářské práci velkoryse přistupuje k vystavění struktury vnitřních prostor svého objektu. Škoda jen, že už nenašel čas a energii, aby to lépe zdokladoval a zobrazil v odevzdané práci.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Chuděj, Tomáš

Autor vo svojej práci preukázal nadobudnuté vedomosti z bakalárskeho štúdia. Veľmi dobre pracoval s technickými, estetickými, prevádzkovými a dispozičnými aspektami, ktoré pretavil do záverečnej práce bakalárskeho štúdia na veľmi dobrej úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C Autor vo svojej práci analyzuje silné a slabé stránky širšieho okolia, kde sa nachádza riešený areál a poukazuje na život v priľahlej obci. Ďalej s informáciami nepracuje. V práci vôbec nespomína, čo sa bude diať s areálom bane (ani sa neodkazuje na štúdiu vypracovanú Kamilom Mrvom Architects). Využívanie areálu a vzťahy s revitalizovaným areálom sa nedajú z práce odhadnúť. Navrhovaný objekt je umiestnený v mieste bývalej strojovne pri novonavrhnutej kruhovej križovatke, objekt sa tak stáva nástupom do bloku areálu, ktorý vďaka dvom vežiam najviac odkazuje na históriu bane.
Provozní řešení B Dispozičné a prevádzkové riešenie je spracované na dobrej úrovni. Vzhľadom na veľkosť expozičných a konferenčných priestorov sú skladovacie priestory a technická miestnosť poddimenzovaná. Úklidová miestnosť je naopak zbytočne predimenzovaná. Otázna je potreba dvoch veľkých kancelárii na 2NP. Umiestnenie kaviarne a orientácia terasy na západ je správne, ale roh budovy bráni pohľadu na dve ťažobné veže, čo je škoda.
Technicko konstrukční řešení B Konštrukčný systém ja vhodne zvolený vzhľadom na priestorové parametre objektu. Autor sa detailnejšie venuje návrhu odvodneniu pochôdznej strechy. Vytvorením kaskády na streche chce uľahčiť prístup do strmej strechy a zároveň postupne odvádzať vodu zo strechy. Využitie nosných stĺpov na odvod vody zo strechy je smelá myšlienka, nesúca mnoho rizík. Hrozí, že bude dochádzať k ochladzovaniu konštrukcie a kondenzácii na povrchu stĺpov.
Architektonické řešení A Navrhnutá figúra objektu vychádza z konceptu vytvoriť „umelý“ kopec. Zaujímavé je prelnutie dvoch trojuholníkov, ktorý sa jeden otvára smerom k hlavnej ceste – nástupu. Druhý trojuholník orientovaný k zachovanej hale strojovni je „zaslepený“ – to je škoda. Prístupnosť striech pre návštevníkov je super. Použitie pohľadových betónov na fasádu vhodne zapadá do kontextu areálu dolu.
Formální úroveň B Grafické spracovanie bakalárskej práce je na dobrej úrovni, všetky časti sú dostatočne čitateľné. Za negatívne považujem chýbajúce vizualizácie alebo axonometrické pohľady z úrovne človeka, ktoré by odprezentovali celý blok aj s vežami a druhou strojovňou.
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 151413