PETRUŠOVÁ, P. Hormony v odpadních vodách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Čáslavský, Josef

Tato bakalářská práce podává přehled kontaminantů odpadních vod typu steroidních hormonů. Je zde uveden stručný popis těchto látek a jejich fyzikálně-chemických vlastností, jsou popsány jejich zdroje v životním prostředí a jejich vlivy na organismy. Rovněž je charakterizován osud těchto sloučenin v životním prostředí a metody využívající se k jejich izolaci z jednotlivých složek životního prostředí a k jejich stanovení. Po stránce věcné představuje tato bakalářská práce velmi slušný teoretický základ pro budoucí práci diplomovou, zůstane-li slečna Gajdová u této tématiky, která je na jednu stranu velmi zajímavá, po stránce analytické ale představuje velmi náročný problém. Kladně hodnotím přístup slečny Gajdové ke zpracování problematiky a celkové zvládnutí zadaného úkolu, jedinou slabší stránku vidím v jejím poněkud obtížnějším boji s nástrahami jazyka českého. Proto předloženou bakalářskou práci k obhajobě doporučuji a hodnotím stupněm A (výborně).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vávrová, Milada

Předložená bakalářská práce teoretického charakteru byla zaměřena na kontaminaci odpadních vod steroidními hormony. Byla vytvořena rešerše, která umožňuje získat ucelené informace o hormonech, a to zejména o steroidních hormonech. Dále jsou zde uvedeny fyzikálně chemické vlastnosti steroidních hormonů, které jsou prezentovány v přehledných tabulkách, dále jsou zde popsány jejich zdroje a případné dopady těchto chemických sloučenin na složky životního prostředí. Poslední kapitola je zaměřena na metody analýzy steroidních látek vyskytujících se převážně ve stopových koncentracích. Práce byla sepsána na celkem 37 stranách textu, je doplněna zdařilými souhrnnými tabulkami a ve formě vzorců jsou zde uvedeny veškeré diskutované chemické sloučeniny. Při sepisování práce čerpala autorka bakalářské práce celkem z 22 literárních zdrojů, z nichž 11 představuje recenzované časopisecké publikace s vysokým IF, jen malý počet jsou internetová sdělení. Po obsahové stránce nemám k předložené bakalářské práci žádné výhrady. Nemohu však říci, že by byla práce psaná pěknou češtinou, a to zejména po strance mluvnické. Vyskytují se zde chyby v používání interpunkčních znamének, zejména v několika případech chybí tečky na konci věty; také vložení čárek a středníků není vždy v pořádku. V textu se vyskytla rovněž jedna hrubá chyba a počet překlepů ve slovech překračuje v textu číslo 10. Rovněž není zvykem, aby věta začínala číslem (str. 23). Autorka bakalářské práce často používá slovo tedy na začátku věty a toto slovo se vyskytuje v jednom krátkém odstavci několikrát; český jazyk nám umožňuje používat i jiná slova a smysl věty se tím nezmění. Některá dlouhá souvětí je nutné přečíst několikrát, aby čtenář pochopil smysl. Také bych navrhla důsledné používání správného názvosloví platného pro organickou chemii, tj. psaní methyl (str. 13, methylester). U tabulek na str. 28 a 29 doporučuji nepoužívat termín SPE náplně, ale SPE sorbenty. Získané poznatky jsou jasně a zřetelně formulovány v závěru bakalářské práce. Přes tyto výhrady mohu konstatovat, že po obsahové stránce byla vytvořena velmi pěkná rešerše, která bude využitelná, pokud bude autorka bakalářské práce řešit podobnou tématiku také v diplomové práci v navazujícím magisterském studiu. Proto navrhuji předloženou práci k obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm "A" výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Úroveň jazykového zpracování C
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 19281