VANĚČEK, L. Výpočet parametrů sekundárního okruhu jaderné elektrárny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Raček, Jiří

Cílem práce byl výpočet parametrů sekundárního okruhu jaderné elektrárny. Práce má prakticky dvě části. V první části práce autor stručně osvětluje principy oběhů jaderných elektráren a vysvětluje klasifikaci typů jaderných reaktorů. Dále vzhledem k zadanému tématu práce představuje jednotlivé typy parních generátorů jaderných elektráren a parních turbín pro jaderné elektrárny. Hlavní pozornost věnuje zařízením, která se používají v tlakovodních reaktorech. Stěžejní částí práce je druhá část práce – kapitoly 6 a 7 – návrh výpočtu parametrů sekundárního okruhu jaderné elektrárny a vlastní výpočet parametrů sekundárního okruhu jaderné elektrárny. Šestá kapitola se zaobírá obecným postupem řešení, který v logickém sledu sestává z návrhu výpočtu expanze páry v turbíně, návrhu ohřátí napájecí vody v regeneračních ohřívácích, stanovení hmotnostních průtoků páry v oběhu a určení energetických ukazatelů. V sedmé kapitole je obecný postup následně aplikován na číselný výpočet zadaného schématu. Propočítány jsou všechny významné veličiny charakterizující zadaný sekundární okruh jaderné elektrárny. Při výpočtu byl ke stanovení potřebných veličin pracovní látky použit výpočetní program Steam Properties Calculator, v4.02. Práce je vypracována velmi pečlivě, veškeré potřebné pojmy byly vhodně vysvětleny. Celý číselný výpočet parametrů sekundárního okruhu jaderné elektrárny je díky využití výpočetního programu proveden oproti běžnému postupu práce s tabulkami a i-s diagramem efektivněji a prakticky není zatížen chybou, která by jinak kumulativně vznikala při nepřesném určování kvalitativních parametrů páry. V závěru jsou vypočtené hodnoty shrnuty v tabulkovém přehledu a vyhodnoceny. Předložená práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a vzhledem ke splnění zadaného úkolu a k pečlivému zpracování navrhuji ji hodnotit klasifikačním stupněm „A“ - v ý b o r n ě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Lázničková, Ilona

Bakalářská práce na téma „Výpočet parametrů sekundárního okruhu jaderné elektrárny“ splňuje svým obsahem všechny body zadání. Práce je přehledně rozdělena na dvě části. V první části práce jsou popsány oběhy jaderných elektráren, typy jaderných energetických reaktorů, parních generátorů a turbín používaných v jaderných elektrárnách. Druhá část práce je věnována vlastnímu návrhu výpočtu parametrů sekundárního okruhu pro zadané tepelné schéma. Nejprve je obecně popsán výpočet a poté následuje vlastní výpočet. V úvodu výpočetní části jsou uvedeny základní parametry a zjednodušující předpoklady a k vlastnímu výpočtu student použil program Esteam Calculator, v4.02. V závěru jsou vypočítané parametry pracovní látky v jednotlivých ohřívácích a hmotnostní toky přehledně shrnuty v tabulkách. K práci mám výhradu týkající se odkazů na použitou literaturu. Student v textu uvádí velké množství parametrů, např. pro parní generátory, parní turbíny, ale neuvádí použitý zdroj. Také u přehledových tabulek parametrů pro srovnání bloků VVER 440 a VVER 1000 (Tab. 3-1) a parních generátorů s bloky VVER440 a VVER 1000 (Tab. 4-1) by měl být uveden odkaz na použitou literaturu. Jinak je práce po formální stránce na velmi dobré úrovni a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Odborná úroveň práce A 47/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Navrhovaná známka
A
Body
93

Otázky

eVSKP id 39067