FROĽOVÁ, S. Určení ceny obvyklé nemovitých věcí v podílovém spoluvlastnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2024.

Posudky

Posudek vedoucího

Vařechová, Martina

Cílem diplomové práce bylo definovat právní rámec, posoudit vliv různých forem vypořádání podílového spoluvlastnictví konkrétní nemovitosti a určit obvyklou cenu nemovité věci v navržených způsobech podílového vypořádání. V teoretické části diplomové práce byla provedena kvalitní rešerše a velmi podrobně a systematicky bylo zpracováno kompendium soudních rozhodnutí návodných pro posuzování sporů o vyrovnání podílových spoluvlastníků. Dále byl sestaven přehledný a názorný diagram zaznamenávající postup při vypořádání podílového spoluvlastnictví. Autorka prokázala výbornou schopnost orientace v odborné literatuře zaměřené na oceňování nemovitých věcí i v relevantní judikatuře. V aplikační části práce byl navržen a popsán postup při vypořádání podílového spoluvlastnictví na zvolené modelové nemovitosti. V návaznosti na ocenění byla provedena důkladná analýza trhu a lokality, ve které se modelový rodinný dům nachází. Následně byl popsán stav nemovité věci, včetně její stavebně technické historie, navrženy a zakresleny stavební úpravy a provedena kalkulace nákladů na tyto úpravy. Na závěr byl zpracován přehled finančního vyrovnání pro zvolené možnosti podílového vypořádání. Při určení obvyklé ceny ani ve výpočtech nebyly shledány chyby nebo nesrovnalosti. Úroveň zpracování této části lze hodnotit jako výbornou. Téma diplomové práce zpracovala autorka seriózně, zodpovědně a zejména komplexně. Výsledky prezentovala názorně a doplnila je vlastními komentáři a formulacemi vlastních závěrů, které se týkají výhod investice a neodůvodněných srážek. Cíle diplomové práce byly bezezbytku splněny. Práce je zpracována svědomitě v rozsahu odpovídajícím zadání a má vysokou odbornou úroveň.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň B Práce je sestavena přehledně a vykazuje velmi dobrou odbornou úroveň, avšak obsahuje drobné nepřesnosti. Grafy a tabulky, i když poskytují potřebné informace, mohly být zpracovány přehledněji a pečlivěji. Grafická úprava práce se pohybuje na dobré úrovni.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hlavinková, Vítězslava

Diplomová práce je pečlivě propracovaná, vypořádání podílového spoluvlastnictví řeší poměrně komplexně. V teoretické části autorka uvádí tři možné způsoby vypořádání spoluvlastnictví a hlavní zásady, které je třeba dodržet při reálném dělení. Přínosná je i rešeršní část, do které jsou zapracovány judikáty k dané problematice, doplněna je i přehledná tabulka v příloze č. 5. Sestavený diagram postupu vypořádání podílového spoluvlastnictví je velmi názorný a mohl by být užitečný i pro odbornou veřejnost. Pro demonstraci optimálního postupu byl zvolen rodinný dům v Židenicích, pro který byl uveden popis technického stavu vč. stáří jednotlivých konstrukcí. Do schématu jednotlivých podlaží byly zakresleny stavební úpravy nezbytné pro reálné rozdělení a následně byl doplněn orientační rozpočet. Rodinný dům byl oceněn cenou obvyklou jako celek s využitím analýzy trhu a na základě vyhodnocení realizovaných prodejů. Dále byly vyčísleny náklady na reálné rozdělení a oceněny byly i dvě nově vzniklé bytové jednotky. V přílohách práce je několik drobných nepřesností, např.: schéma v příloze č. 1, v příloze č. 6 je uveden MLO 2024, který ještě nevyšel, tabulky v příloze č. 5 by mohly být otočeny o 180°. Samotné téma práce je předmětem odborných diskusí, především otázka možné srážky z ceny nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví. Rozsah diplomové práce je velký, jsou vysvětleny všechny relevantní pojmy a postupy vztahující se k cíli práce, je obsáhle popsána lokalita, jsou uvedeny potřebné podklady a vhodné citace z literatury. Výsledky jsou prezentovány přehledně, s vlastními komentáři vč. formulací vlastních závěrů. Práce je vypracována svědomitě, adekvátně zvolenými metodami.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň B
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 153214