BOCKOVÁ, K. Řízení pohledávek v obchodní korporaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.

Posudky

Posudek vedoucího

Pěta, Jan

Studentka prací prokázala znalosti získané během studia, včetně schopnosti aplikovat je. Cíle práce jsou splněny a práce splňuje požadavky kladené na tento typ závěrečné práce. K práci mám tyto otázky: Je vhodné zasílat takové množství upomínek o nezaplacení? Jaký efekt přinesou Vámi navrhované účetní opravné položky, když 100% účetní opravná položka bude vytvořena ve stejném okamžiku jako daňová opravná položka?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací E
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Doffková, Natálie

Bakalářská práce naplňuje cíle, které byly stanoveny v zadaní. V první části bakalářské práce se autorka zabývá částí teoretickou, a to základní charakteristikou pohledávek, druhy pohledávek, oceňováním, řízením pohledávek a právními způsoby vymáhání pohledávek. V další části bakalářské práce je popsána analýza současného stavu společnosti, základní informace o podniku, a to včetně organizační struktury, základního principu vedení účetnictví, vybrané ukazatele finanční analýzy a samotné pohledávky - jejich struktura a aktuální postup řízení pohledávek po splatnosti. V závěrečné části bakalářské práce autorka provádí návrhy řízení pohledávek před jejím vznikem a po jejím vzniku ve firmě POL a.s., kde navrhuje vytvoření vnitropodnikové směrnice, týkající se této problematiky. Firma POL a.s. bohužel takovou směrnici doposud nemá a vytvoření by dle mého názoru bylo na místě, jelikož vymáhání pohledávek je v současné době někdy chaotické a vícestranné. Chtěla bych také autorku pochválit, jak spávně uvádí, že pohledávky by měly být prvotně vymáhány obchodním zástupcem, který zakázku ve firmě příjímá a až následně konzultovány s účetním oddělením. Autorka v bakalářské práci také správně v kapitole Řízení pohledávek po jejich vzniku (část - Vytvoření časového plánu upomínek) navrhuje opatření k rychlejšímu a efektivnějšímu vymáhání pohledávek ve formě upomínek, což by mohlo snížit dobu obratu pohledávek. Po formální stránce práce neobsahuje zásadní nedostatky. Autorka bakalářské práce prokázala znalost problematiky, vzniku, řízení a zániku pohledávek. 1. Jakou by měly mít podobu navrhované upomínky? 2. Myslíte si, že zálohové faktury a splatnost první realizované zakázky nového zákazníka ve společnosti POL a.s. napomáhá k zlepšení platební morálky u nových zákazníků? Doporučené hodnocení Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení A až B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Splnění stanovených cílů A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 111984