HALAŠKA, P. Bezpečnostní rizika přepínačů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Sobek, Jiří

Pan Halaška se ve své bakalářské práci zabýval rozborem a realizací útoků na druhou vrstvu OSI/ISO modelu. Teoretická část této práce popisuje funkci přepínačů a možných útoků na ně. Přitom klade důraz na dektekci útoku a ochraně proti němu. Praktická část práce se věnuje realizací všech útoků. Autor zde využívá programového vybavení prostředí Kali Linux, které se využívá k testování síťové bezpečnosti. Realizace útoků probíhá na více druhů přepínačů od různých výrobců. Po provedení útoku, autor vždy navrhnul možnou ochranu. Vytýkám pouze délku práce a méně časté konzultace ze strany studenta. Přesto práci hodnotím velice kladně. Pan Halaška splnil všechny body zadání, a proto jej hodnotím známkou A, 92 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Novotný, Bohumil

V první části bakalářské práce student popisuje technologii Ethernet a způsoby napadení přepínačů. Student vychází z literatury, kterou má sice správně citovanou, ovšem literární zdroje nejsou nijak seřazeny ani v textu ani v seznamu literatury. V práci se objevují věty, které nedávají smysl, popřípadě nejsou pravdivé, například student na straně 28 napsal, že „metoda byla popsána“, ovšem popisuje ji až na straně 57. Práce také obsahuje dosti závažné pravopisné chyby, například velká písmena uprostřed vět. Ne všechny zkratky použité v práci jsou citovány v seznamu zkratek, kupříkladu VRRP. Druhá část práce se zabývá popsáním a provedením daných útoků dle zadání. I v této části jsou některé formulace nepřesné či zavádějící. Nicméně student všechny body zadání splnil a výsledky správně interpretoval. Odborná úroveň práce je průměrná a formální zpracování dobré. S přihlédnutím ke graficky úhlednému zpracování a celkovému dojmu hodnotím práci 80 bodů, B.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 73755