BAŠTOVÁ, D. Pozitivní účinky konjugované linolové kyseliny na lidské zdraví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítová, Eva

Cílem práce bylo zpracovat literární rešerši zaměřenou na konjugovanou linolovou kyselinu (CLA), její vznik, výskyt v živočišných materiálech a vlastnosti. Zvláštní pozornost je věnovaná biologickým účinkům a možnému praktickému využití. Zadání práce bylo splněno. Práce je zpracovaná velmi dobře, problematika je popsána přehledně a srozumitelně. Dobrá je i formální úroveň práce. Závěry práce jsou formulovány stručně, jasně a přehledně. Nutno dodat, že práce bude použita jako teoretický podklad pro navazující diplomovou práci, která se bude zabývat možnostmi stanovení CLA v různých typech biologických matricí. Bakalářka projevila velkou míru samostatnosti, pracovala pečlivě a svědomitě, konzultovala průběh řešení práce. Prostudovala množství literárních zdrojů, jak odborné články a monografie v anglickém jazyce, tak i přehledné internetové zdroje. Při zpracování vhodně aplikovala i teoretické znalosti dosud získané v průběhu studia.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vespalcová, Milena

Posluchačka Daniela Baštová předkládá teoretickou bakalářskou práci v rozsahu 46 stran, cituje v ní celkem 58 informačních zdrojů. Náplní práce je sumarizace poznatků o konjugované kyselině linolové včetně možností jejího stanovení. Jde o velmi aktuální téma, neboť konjugovaná kyselina linolová je v současné době v centru zájmu lékařů i odborníků na výživu vzhledem ke svému rozsáhlému podpůrnému působení na lidské zdraví. Práce je sepsána přehledně na vysoké grafické úrovni. Je členěna do logicky navazujících kapitol. Velmi vysoce hodnotím zejména jazykovou a literární složku práce. Vhodným doplněním rešeršní - odborné - části práce je soupis běžně dostupných doplňků stravy obsahujících konjugovanou kyselinu linolovou. Mám připomínky pouze k formální stránce předložené práce: 1) Informační zdroje je potřeba číslovat souběžně s textem, tzn. první odkaz v textu musí mít číslo 1. Autorka začíná číslem 4, závěr prvního odstavce, str. 7. 2) Pokud je citováno více zdrojů současně (např. za jedním odstavcem), čísla citací se píší oddělená čárkami do jediné závorky. Ne každé číslo do samostatné závorky, jak uvádí autorka např. na konci prvního odstavce na str. 26. 3) Bakalářská práce je odborný text nikoli norma. Proto doporučuji nečíslovat samostatně krátké kapitolky, které jsou tvořeny jen několika řádky nebo jedním odstavcem, např. kap. 2.2.2.2 na str. 13 nebo kap. 2.5.9.5 na str. 34. Předložená bakalářská práce splňuje zadání i všechny ostatní předpoklady, aby byla doporučena k obhajobě. Celkově práci hodnotím stupněm výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 19049