KVASNICOVÁ, K. Fixační média pro fluorescenční mikroskopii liposomů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Mravec, Filip

Studentka Klára Kvasnicová zpracovala bakalářskou práci na téma fixačních médií pro studium mikroskopických struktur pomocí pokročilé mikroskopie. V rámci práce dospěla k zajímavým výsledkům, které budou použitelné pro fixaci i jiných než liposomálních vzorků. Během práce se vyskytly jisté nedostatky, které pramenily z dalších studijních povinností a měly vliv na průběh zpracování práce. Proto navrhuji hodnocení práce stupněm velmi dobře/B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Celkový přístup k řešení úkolů C
Využívání konzultací při řešení práce B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sedláček, Petr

Klára Kvasnicová se ve své bakalářské práci věnuje optimalizaci postupu vizualizace vzorků lipozomů pomocí fluorescenční mikroskopie, a to především z hlediska výběru vhodného způsobu fixace těchto vzorků. Téma práce je aktuální a jeho řešení je cenné z hlediska usnadnění implementace těchto pokročilých zobrazovacích technik do nabídky instrumentálních expertíz na FCH. V rešeršní části práce studentka seznamuje čtenáře se základními teoretickými aspekty studovaných materiálů (lipozomů) a použité zobrazovací techniky (fluorescenční mikroskopie). Stěžejní částí této práce měla dle zadání být kapitola, věnovaná aktuálnímu stavu poznatků o možnostech fixace vzorků – konkrétně vzorků lipozomů. Studentka však v této kapitole prezentuje především běžně používané techniky fixace biologických (tkáňových) vzorků, bez zjevné návaznosti na téma práce (zobrazování lipozomů) a na konkrétní výběr fixačních postupů testovaných v experimentální části práce (viz dotaz č. 1). V rámci použité literatury (celkem 21 literárních zdrojů) studentka vychází především z učebních (převážně internetových) textů a monografií, postrádám zde častější citování soudobých odborných článků (pouze 3 zdroje tohoto typu). Uvedené reference také nesplňují formální požadavky na správnou citaci literárních zdrojů. V textu se vyskytuje menší množství formálních a typografických nedostatků, z nichž uvedu jen tři nejzásadnější: - literární zdroje nejsou číslovány postupně dle výskytu jejich citace - v kap. 3.3.4 (str. 23) je množství (dle kontextu zřejmě objem) suspenze resp. fixačního média uváděno chybně v mikrometrech - zkratka názvu chemické sloučeniny DABCO (1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan) je v celé práci často a nevhodně skloňována („DABCA“) V kapitole zaměřené na konkrétní výsledky práce čtenáře poněkud ruší fakt, že téměř všechny popisované obrázky nejsou uvedeny v textu, ale ve formě příloh na konci práce. Výsledky jsou prezentovány spíše popisnou formou, bez hlubší diskuze a snahy o vysvětlení pozorovaných efektů. Nicméně, z hlediska spíše optimalizačního charakteru práce, je možné prezentované výsledky považovat i tak za cenný experimentální přínos. Přes výše uvedené drobné výhrady práce splnila hlavní cíle definované v zadání. Studentka prokázala schopnost samostatné experimentální činnosti a prezentace získaných výsledků. Práci proto doporučuji k obhajobě a hodnotím ji stupněm „Velmi dobře (B)“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání B
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 90899