MIK, Š. Výpočet okamžitého kmitočtu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Kubásek, Radek

Student provedl teoretický popis zadaných metod pro výpočet okamžitého kmitočtu a aplikoval popsané algoritmy v prostředí MATLAB. Jednotlivé metody testoval a následně hodnotil z několika hledisek přesnosti a vhodnosti pro různé vstupní signály a při zatížení aditivním šumem. Zadání práce splnil bezezbytku. Formální stránka práce je na v pořádku. Student pracoval zcela samostatně a projevoval o danou problematiku zájem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Mikulka, Jan

Náročnost zadání lze po stránce odborné i časové považovat za odpovídající požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Předložená bakalářská práce poskytuje přehlednou rešerši literatury. Samostatnou kapitolou je srovnání vlastností jednotlivých metod a výsledky určení okamžitého kmitočtu u signálů zatížených šumem. Vytknul bych uvedený seznam literatury, který jen v několika případech odpovídá normě. Práce je členěna naprosto logicky a jednotlivé kapitoly na sebe tématicky navazují, je na dobré grafické i odborné úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
98

eVSKP id 22042