JAKL, O. Experimentální měření s termovizní kamerou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Petyovský, Petr

Zadání bakalářské práce patřilo svým rozsahem mezi středně obtížné. Student během plnění zadání bakalářské práce nastudoval znalosti z oblasti termografie a částečně i z oblasti počítačového zpracování obrazu. Student získal dále praktické zkušenosti při realizaci experimentálních měření. Práci jsem jako její vedoucí převzal od ing. Kalové až v druhém semestru, přesto mohu potvrdit, že student práci věnoval velké množství času. Pracoval iniciativně, samostatně a své průběžné výsledky prezentoval v průběhu celého studia. Všechny body zadání byly splněny. Na základě nastudovaných znalostí (kap. 2-3) student definoval a navrhl pět experimentálních měření, experimenty realizoval a vyhodnotil dosažené výsledky (kap. 4). Průběh a dílčí zhodnocení každého z experimentů dokumentoval vždy v samostatné kapitole. Závěrečná kapitola č. 5 je věnována zhodnocení dosažených výsledků, ve které ale výsledkům některých experimentů (např. experimentu č. 1), mohl být věnován větší prostor. Stejně tak by bylo vhodné podrobnější informace o experimentech přibalit k přílohám na CD mediu. Student věnoval řešení práce dostatek času, jednotlivé úkoly si vhodně rozvrhl. Takže se v závěru práce nedostal do časové tísně. Dosažené výsledky i formální zpracování práce svědčí o bakalářských schopnostech studenta. Předložené práci navrhuji hodnocení: velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 44/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Číp, Pavel

Pan Jakl vypracoval bakalářskou práci na téma Experimentální měření s termokamerou. Zadání lze hodnotit jako středně obtížné avšak vzhledem k prováděným experimentům jako časově náročnější. Práce je vypracována na 60 stran, z toho 11 stran tvoří přílohy, 12 stran úvodní obsah, abstrakty apod. Na 15ti stranách nás student obsáhle seznamuje s teorií termovize a samotného tepelného záření podloženého fyzikálními zákony. Vlastní práci s navrženými pěti experimenty tak tvoří zbývajících 22 stran, které jsou převážně zaplněné obrázky a grafy. Student tak definuje 5 rozličných úloh s termokamerou, při kterých lze měřit vliv různých parametrů (vlhkost, vzdálenost apod.). Nedílnou součástí je též uvedení podmínek v laboratoři (okolní teplota, tlak, vlhkost), za kterých měření byla provedena. Na přiloženém datovém nosiči CD jsem nalezl pouze elektronickou verzi diplomové práce a pár stáhnutých www stránek. Zcela postrádám tabulky s naměřenými hodnotami, sejmuté snímky z kamery a další důkazní materiál studentova tvrzení o dosaženým výsledcích. Vypracovaná práce je však psána čtitelnou formou s občasnými překlepy a typografickými prohřešky (např. osamocená písmenka na koncích řádků). Z uvedené literatury (9ks) lze usuzovat, že student čerpal převážně z online zdrojů a nebo učebnic fyziky pro hlubší pochopení podstaty věci, o čemž také svědčí rozsáhlý úvod do problematiky. Z textu je patrné, že student danému tématu rozumí. Stejně tak lze pochválit pěkně zpracovaný závěr práce, kde provádí zhodnocení získaných poznatků. Škoda jen, že citace nejsou dle platné normy ČSN. Dále pak u obrázku 4.5 na ose X bych spíše očekával relativní než absolutní uvedení času (časy 15:03 - 15:36). Z uvedených grafů korekcí (Obr. 4.7, Obr 4.8, apod.) se velmi špatně korekce odečítají a nejsou tvořeny dle platných pravidel. Na ose X chybí značky hodnot, podle kterých lze odečítat. Čáry grafu jsou příliš tučné a nahuštěné. Grafy by si zasloužili věnovat celou stranu A4 v přílohové sekci. Práci i přes uvedené výtky doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Formální zpracování práce C 7/10
Odborná úroveň práce C 37/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 39146