KUBÁT, J. POUTNÍ TRADICE NA BROUMOVSKU [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2016.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

I cesta může být cíl. Obtížné téma s neurčitým zadáním na začátku práce je alternativou přemýšlení i konání architekta. Forma i presentace je záznamem racionálního i emočního stavu vnímání kulturního a duchovního prostoru Broumovska autorem. Neurčitý cíl hledání míst s možným potenciálem navázáním na zpřetrhané tradice s respektem k dosud zachovaným hodnotám krajiny je presentován čtyřmi vybranými intervecemi. Hodnotím především zarputilost a poctivost v hledání míst s geniem loci i snahu sdělit mnohdy nesdělitelné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A 100 nekonvenční přístup, důsledně promýšlený proces sdílení
Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Adamková, Jana

Hodnotenie diplomovej práce podľa stanovených kritérií v prípade danej práce nepovažujem za šťastné. Práca pôsobí ako osobná výpoveď autora, kde cesta bola cieľom. Vidíme v nej silné očarenie krajom, proces poznávania, pochybnosti získané spoločne s poznaním. Druhá časť je súborom jeho poznatkov, zistení a skutočností získaných na základe jeho ciest, štúdia, pozorovaní so silným dôrazom na regionálne špecifiká a tradície. Motivácie autora sú veľmi pekne zdôraznené v časti tretej, dokumentujúcej cestu, v krátkych poetických textoch. Napr: Není důležité, co vidíme nikdy nebylo vidíme pouze to, co vidět chceme Rovnako aj my, čitatelia práce, v nej môžeme vidieť to čo chceme, jej rozličné roviny. Na jednej strane vidíme jej spirituálnu formu, kde sa zaoberá tým, čo je to vlastne architektúra, akým spôsobom by sme ju mali vnímať jej hodnoty. Jej kvality, pôsobenie, zapojenie do krajiny, ktoré nie je náhodné ale overené časom. Na druhej stane vidíme pridávanie nových kvalít v podobe nových vrstviev, v časti štvrtej, kde myšlienové výpovede mierne strácajú na dôraznosti. Možno si autor sám neverí, či jeho vstupy do objektov a krajiny nenarušia existujúce kvality prostredia. Je na škodu, že výkresy veľkých formátov (počítačovo spracované) nemajú takú výpovednú hodnotu ako obsah knižky s ručne kreslenými skicami, kde je cítiť autorovu snahu vrátiť sa k “počiatkom”. Tu sa objavuje istá schyzofrénia práce, ktorá na jednej strane chce byť vnímaná ako osobná výpoveď autora, na strane druhej vo svojej teatrálnej dokonalej forme potláča toľko žiadaný dojem intimity. Rovnako ako kontrast bielych dokonalých modelov na pozadí starých dverí s príbehom. V tejto myšlienke sa vraciam ku knihe tretej, a opäť vyberám jeden z poetických textov: Dojdeš na kraj srázu, jenom vánek Ti dělá společnost nadechneš se svobody a ucítíš klid zhasne svět a dál Čo bude ďalej? V texte tretej knihy sa dozvedáme, že nic... S dodatkom pojď... A ja sa pýtam kam? Kam máme ísť, aby sme pochopili ozajstný význam autorových slov? Akým spôsobom pristúpiť k tak unikátnemu kraju? Čo z neho ukázať, a čo naopak nechať objavovať jeho návšetvníkov? Odpovede na tieto otázky zostávajú zatiaľ tajomstvom. Som však presvedčená, že by čitateľov práce mohli (a mali?) zaujímať.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Z práce nie je zrejmé, čo je jej cieľom. Vzhľadom na to, že sa pojednáva o putovaní ako takom, aj autor pristupuje k svojej diplomovej práci ako k ceste. Preto hodnotiť urbanistické riešenie sa mi zdá nemiestne. Ak by sme sa išli hodnotiť iba “výsledok” jeho putovania – návrhy jar,leto, jeseň, zima – bude to mierne vytrhnuré z kontextu. Môžeme však povedať, že prináša nové urbanistické kvality do existujúceho územia, ktoré rešpektujú a podtrhujú kvality súčasné.
Architektonické řešení A Architektonické riešenia, kedy je citeľne rozpoznateľné nové od starého môžu byť kontroverzné, ale zároveň aj tým najvhodnejším čím sa dá do priestoru prispeť. Autor citlivo vstupuje do územia so zjednoduchšenými architektonickými formami ktoré vychádzajú zo štúdia danej lokality a zapadnú do celkovej atmosféry daného miesta.
Provozní řešení A Autor reaguje na tradície pútí na Broumovsku, rozoberá významy jednotlivých sakrálnych stavieb. Kriticky zhodnocuje súčasné podmienky a v štvrtej časti práce navrhuje také riešenia, kde všetky tieto informácie a poznatky zhodnocuje.
Technicko konstrukční řešení A Technicko konštrukčné riešenie plne využíva lokálne materiály a historické postupy, rešpektuje tradície daného regiónu. V rámci navrhnutej recyklácie materiálov je zdôraznené plynutie času, a zároveň jeho zhmotňovanie v podobe nadobúdania nových významov v rámci nových architektonických vrstiev. Pri takomto rozsahu práce plne postačujú schematické riešenia, ktoré udávajú smer, ktorým sa uberať.
Formální úroveň B Veľmi pozitívne hodnotím ručné spracovanie a celkový grafický prejav. Mierne zmätočne pôsobí množstvo knižiek, ktoré bez usmernenia len ťažko vytvárajú celkový obraz o rozsahu práce. Spirituálna forma znižuje čitateľnosť práce, čo pri diplomovej práce môže byť považované za problematické. Chýba kniha 1., máme k dispozícií knihy 2. - 4. Očakávala by som že časťou prvou bude prezentácia, akýsi návod na čítanie práce, autorovej cesty a zároveň “zabudnutého regiónu” prezentovaného v práci.
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 90760