LEXMAN, V. Automatizace policové výrobní linky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Burian, František

Práce studenta Vojtěcha Lexmana odpovídá nadprůměrným výsledkům studentů UAMT. Výsledek je dále využitelný ve výrobě pro firmu a splnil očekávání. Sice výsledek jeho návrhu nakonec na poslední chvíli firma vyrábějící lineární pohny ohodnotila s časem taktu delším, než by bylo vhodné pro optimalizaci, ale myslím si že pro lehčí police i při současném návrhu dochází k optimalizaci. Následné práce se mohou zaměřit na lepší výběr pohonů a lineárních vedení, a zrychlit tak proces. Student ke své práci přistupoval aktivně, konzultoval velmi často zejména výsledky časově rozsáhlého měření přímo ve firmě na skutečném stroji, jejich matematickou analýzu a interpretaci. Následně konzultoval mechanický návrh, aktivně kreslil v Siemens NX a prezentoval výsledky. Problém byl s odpovědí firem, které dávaly návrhu nízkou komerční dúležitost a tak odpovídaly na dotazy s velkým zpožděním, některé vůbec. Proto zjištění že navržený pohon nezrychlí výrobu přišlo příliš pozdě na to, aby student mohl zkusit jinou iteraci s jinými pohony, tedy toto nepovažuji za závadu. Po formální stránce mohu označit práci jako kvalitně zpracovanou, s dostatkem zdůvonění výpočtů. Literární zdroje, které použil, jsou dostatečně citovány. Práci mohu označit jako původní.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Benešl, Tomáš

Prací studenta bylo analyzovat stav výrobní technologie a navrhnout zlepšení pro zrychlení výrobního cyklu. Pro bakalářskou práci je toto téma velice časově náročné, což se odrazilo i ve finální aplikaci studentova návrhu. Rozsah práce pana Lexmana je dle 42 stran od úvodu po závěr, což odpovídá rozsahu pro bakalářskou práci na UAMT. Struktura práce je vhodná a sled kapitol odpovídá i postupu vypracování. Velice oceňuji část analýzy výrobních časů strojů, hledání slabých míst a celkové zpracování diagramů a statistiky. Na velice dobré úrovni je i mechanický návrh jednotlivých zlepšení a výběr komponent. Co mi zde chybí je elektrické schéma navrhnutého řešeni – jelikož se výsledný návrh nerealizoval, byla by zde i část z elektro oblasti. V práci se vyskytuje minoritní množství formálních a stylistických chyb. Práce svědčí o bakalářských schopnostech studenta a doporučuji ji k obhajobě s hodnocením 90 bodů A.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 142257