ZEŤÁK, M. Vytápění rodinných domů pomocí tepelného čerpadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Lisý, Martin

Předložená práce je zaměřena vytápění rodinných domů pomocí tepelných čerpadel a následný modelový výpočet pro vybraný objekt. V první části je zpracována rešerše tepelných čerpadel, zapojení TČ a akumulace tepla. Rešerše je zpracována na dobré úrovni, student dokázal dobře zhodnotit získané informace. Na základě vyhodnocení rešerše byl zpracován návrh technicko-ekonomické studie pro modelový dům. Jedná se o základní porovnání vybraných variant, nicméně student prokázal schopnost přenést získané poznatky do praktické úlohy. Při zpracování bakalářské práce postupoval student velmi samostatně a iniciativně, navrhl postup výpočtu a vybrané technické řešení. Práce překračuje svým rozsahem a obsahem požadavky pro tento typ závěrečné práce. Po jazykové, gramatické a formální stránce je práce na odpovídající úrovni bez zásadních připomínek. Po získání praktických zkušeností má student předpoklady stát se kvalitním odborníkem pro energetickou praxi. Práce splňuje veškeré zákonné požadavky, splnila hlavní body zadání a práci doporučuji k obhajobě. Práci hodnotím známkou výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kalivodová, Markéta

Bakalářská práce Marka Zeťáka se zaměřuje na vytápění RD pomocí tepelného čerpadla. Aktuálně jsou v modelovém domě vytápění a ohřev TUV zajištěny automatickým kotlem na pelety. Student navrhuje současný zdroj nahradit tepelným čerpadlem, proto v teoretické části práce rozebírá různé typy tepelných čerpadel a dále také možné doplňkové zdroje. Pro výběr nového zdroje tepla byly stanoveny tepelné ztráty modelového domu pomocí online kalkulačky. V rámci praktické části byly srovnány různé možnosti vytápění a ohřevu TUV pro daný modelový dům. Do srovnání byly zařazeny i kotle na tuhá paliva (pouze jako hlavní zdroj, nikoliv doplňkový). Práce je dělena přehledně, kapitoly na sebe logicky navazují. Co se týče grafické úpravy, některé obrázky by mohly být čitelnější. Obrázek 1.2 postrádá popisky v českém jazyce. Práce je napsána čtivě, nicméně zvláště ke konci se zvyšuje výskyt chyb (nejčastěji se jedná o užití "v kterém" namísto "ve kterém", chybějící interpunkci a nesprávné skloňování slova kotel v kapitole 4 a Závěru). Cíle práce byly splněny, a proto práci doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře / B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 139757