PREISLER, L. Vliv elektrostatického odlučovače na distribuci a chemické složení částic při spalování biomasy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.

Posudky

Posudek vedoucího

Adamec, Vladimír

Student aktivně přistupoval k naplnění zadání bakalářské práce s potřebnou tvůrčí invencí a samostatností. Omezenější komunikace však vedla k určitým problémům, které se projevily ve finalizaci závěrečné práce. Práce však splňuje základní kvalifikační předpoklady, jež jsou kladeny na tento typ prací a z tohoto důvodu ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Závěry práce a jejich formulace C
Využívání konzultací při řešení práce B
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Splnění požadavků zadání C
Celkový přístup k řešení úkolů B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Köbölová, Klaudie

Študent Bc. Lukáš Preisler sa vo svojej bakalárskej práci zaoberá vplyvom elektrostatického odlučovača na distribúciu a chemické zloženie častíc pri spaľovaní biomasy. Hlavným cieľom študenta bolo spracovať rešerš na túto tematiku a v rámci experimentálnej časti si overiť získané poznatky na navrhnutom experimentálnom zariadení. Predložená bakalárska práca v rozsahu 33 strán je formálne správne a vecne rozčlenená na jednotlivé kapitoly (teoretická časť – 17 str., experimentálna časť – 2 str., diskusia a záver – 3 str.). V bakalárskej práci je v súladu s ČSN ISO 690 správne citované 40 zdrojov. Študent hlavne čerpal z českých zdrojov a iných VŠKP, čo sa odráža aj na kvalite teoretickej časti. Práca je z hľadiska typografie, po formálnej a vecnej stránke až na občasné výnimky (chýbajúce krížové odkazy, dolné indexy napr. NOx, príliš veľké obrázky, zbytočné voľné miesta medzi odstavcami) spracovaná na dobrej úrovni. Autor v teoretickej časti popisuje problematiku jemných častíc zo spaľovacích procesov a možné spôsoby čistenia spalín. Na tomto mieste by som chcela vyzdvihnúť najmä kapitolu venovanú vzniku jemných častíc, ktorá je pracovaná na veľmi dobrej úrovni. Na druhej strane by som odporučila kapitoly o metódach merania distribúcie častíc a chemického zloženia (2.8 a 2.9) si viac rozvinúť do rešeršnej podoby, keďže sú hlavnými podkladmi pre experimentálnu časť. Tu by mohol študent viac čerpať z aktuálnej odbornej literatúry. Tiež kladne hodnotím kapitolu 2.10 o diskusii vplyvu elektrostatického odlučovača na distribúciu a zloženie častíc, túto časť by mohol študent tiež viac prehĺbiť, keďže je to jadrom BP. V experimentálnej časti študent veľmi zrozumiteľne popisuje naplánované experimenty. I keď samotný experiment sa nepodaril podľa očakávania, študent preukázal samostatnosť a schopnosť pracovať s novými metódami. Z predloženej bakalárskej práce je zrejmé, že študent sa podrobne zoznámil s danou problematikou, dokázal navrhnúť veľmi komplexný experiment, a preto ho napriek niektorým nedostatkom, ktoré sa v práci vyskytujú, odporúčam na obhajobu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání D
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků C
Interpretace výsledků, jejich diskuse D
Využití literatury a její citace D
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 139321