PECINA, M. Simulace M2M komunikace s využitím standardu IEEE 802.15.4 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Mašek, Pavel

Bakalářská práce studenta Martina Peciny se zabývá problematikou M2M komunikace s využitím standardu IEEE 802.15.4. V teoretické části práce je proveden popis M2M komunikace (způsoby, rozdíly mezi M2M a H2H). Dále je pak pozornost věnována popisu jednotlivých komunikačních M2M protokolů a standardu IEEE 802.15.4. Za nedostatečný ovšem považuji popis protokolu 6LoWPAN, který byl zvolen jako protokol využitý v praktické části (zejména postrádám popis energetické náročnosti (energetické profily)). V praktické části práce nebyly splněny všechny body dané zadáním práce. Tento fakt přikládám zejména nízké aktivitě studenta a nízké míře samostatnosti, kdy i přesto, že byly studentovi vedoucím práce poskytnuty základní části zdrojových kódu pro vypracování praktické části, nebylo zadání práce splněno. Po formální stránce obsahuje práce řadu nepřesností, gramatických chyb a také netechnického vyjadřování což pouze dotváří ne zcela dobrý dojem z odevzdané bakalářské práce. Na základě pravidelného bodového hodnocení, se kterým byl student seznámen na první schůzce, hodnotím práci stupněm E / 54 bodů.

Navrhovaná známka
E
Body
54

Posudek oponenta

Šimek, Milan

Cílem předložené bakalářské práce bylo seznámit se s problematikou M2M komunikace a vytvořit model simulující přenos dat dle standardu IEEE 802.15.4. Dle studie předložení práce lze usoudit, že student v teoretické části důkladně popisuje všechny základní charakteristiky M2M sítí a provádí porovnání s H2H technologiemi. S čím ovšem nejsem spokojený je fakt, že student téměř na 10 stranách své teoretické práce přepsal skripta do předmětu Bezdrátové senzorové sítě. Jednotlivé kapitoly jsou sice citovány a věty nejsou 100% doslovné, ale student se bohužel až příliš nechal motivovat cizí prací. Jinak kvalita obrázků je na dobré úrovni a text obsahuje pouze pár drobných překlepů. V praktické části se student zaměřil na vytvoření simulačního modelu, ke kterému použil již hotový program Ping6, v kapitole 6.1 - 6.4 je tento model detailně popsán. Výsledky simulace jsou popsány v kapitole 7, kde student prezentuje. Z této kapitoly mi není vůbec jasné jaké parametry se student rozhodl simulovat a co má být obecně přínosem simulací. Obecně na mě praktická část působí tak, že student potvrdil, že v nástroji NS-3 lze sítě WPAn simulovat, ale chybí mi vlastní přínos těchto simulací. Student zadání bakalářské práce splnil jen částečně, jelikož chybí vytvoření simulačního modelu integrujícího uzel LTE. Z výše uvedených důvodů práci hodnotím D (62 bodů).

Navrhovaná známka
D
Body
62

Otázky

eVSKP id 85257